Job type: Pełny etat, Umowa na czas określony

Salary: 4 002 zł miesięcznie

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Aplikant
Do spraw: stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego Wydział Inspekcji - Oddział w Ełku
#administracja publiczna
Umowa na czas
określony (np. projektu)
Liczba stanowisk
2
Wymiar etatu
pełny
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Kontrole w terenie - obszar województwa w-m.
Ważne do
28 lutego
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
4001,95 zł brutto
Olsztyn
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
będzie uczestniczyła w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego,
złoży egzamin kwalifikacyjny II stopnia na stanowisko młodszego kontrolera transportu drogowego,
będzie uczestniczyła w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie ( co najmniej ) • wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym z wynikiem pozytywnym egzaminie maturalnym; • Kserokopia prawo jazdy kat. B lub • znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego; • umiejętność pracy w zespole; • ukończone 23 lata na dzień 8.11.2023 r. • posiadanie wymaganego stanu zdrowia; • posiadanie nienagannej opinii;
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe • prawo jazdy kategorii A i C; • znajomość komunikatywna języka na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego; • doświadczenie w pracy w administracji publicznej co najmniej 6 miesięcy • ukończony kurs i posiadanie uprawnienia diagnosty samochodowego • ukończony kurs i posiadanie zaświadczenia doradcy DGSA • preferowane będzie wykształcenie wyższe o kierunku prawo , administracja, mechanicznym o profilu mechanika pojazdów, ekonomiczne potwierdzone uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów wyższych z wynikiem pozytywnym.
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kserokopia prawa jazdy
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Zaświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. A lub C,
Aplikuj

do 28 lutego 2023

na adres:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie
ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Ogłoszenie Nr 115974
Nabór na stanowisko aplikanta – O/EŁK

Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
Loading ...
Loading ...

Deadline: 11-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...