Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich dla Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu; ścisłe przestrzeganie postanowień Regulaminu Pracy Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich oraz Regulaminu Organizacyjnego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich; realizacja zadań związanych z gromadzeniem zbiorów zgodnych z zakresem działalności Muzeum, w szczególności drogą zakupów, darów, wymian, przekazów depozytowych lub z własnych badań w terenie; realizacja działań związanych z przechowywaniem i zabezpieczaniem zgromadzonych zbiorów;

opracowywanie dokumentacji ewidencyjnej zbiorów; udostępnianie zbiorów; planowanie, inicjowanie i organizowanie badań naukowych tematycznie związanych z zakresem działalności Muzeum; przeprowadzanie kwerend w zbiorach Muzeum, udzielanie na nie odpowiedzi; planowanie, inicjowanie i organizowanie wystaw stałych, opracowywanie ich treści merytorycznych; planowanie, inicjowanie i organizowanie, we współpracy z innymi Działami, wystaw czasowych, opracowywanie ich treści merytorycznych; współpraca z instytucjami kultury oraz innymi podmiotami, w zależności od potrzeb; współpraca z właściwymi Działami Muzeum przy realizacji działań naukowych, edukacyjnych, wydawniczych i innych, w szczególności dotyczących zbiorów i wystaw oraz lekcji muzealnych i zajęć edukacyjno-warsztatowych; planowanie i inicjowanie prac wydawniczych związanych z zakresem działalności Muzeum; wykonywanie fotografii, w tym fotografii dokumentacyjnej zbiorów, fotografii wystaw, fotografii imprez i najważniejszych wydarzeń w regionie oraz związanych z działalnością Muzeum; gromadzenie dokumentacji fotograficznej związaną z zakresem działania Muzeum, w tym najważniejszych wydarzeń w regionie, a także dokumentacji fotograficznej architektury i zabytków miasta Jarosławia oraz powiatu jarosławskiego; wykonywanie zadań wynikających z Planu Ochrony Muzeum w zakresie działalności Oddziału; podejmowanie działań zmierzających do pozyskania zewnętrznych środków finansowych w zakresie zadań Oddziału; prowadzenie spraw związanych z realizacją działań współfinansowanych w ramach programów dotacyjnych i pomocowych; planowanie, inicjowanie i dokonywanie zakupów związanych z działalnością Oddziału; działania mające na celu zabezpieczenie zbiorów na wypadek zagrożenia przy współpracy z osobami wyszczególnionymi we właściwych planach zabezpieczenia zbiorów, w tym Instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji; przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej przy wykonywaniu czynności kancelaryjnych, instrukcji archiwalnej oraz procedur i zarządzeń wewnętrznych; opisywanie dokumentów księgowych (faktur) z dokonanych zakupów (w tym zakupów wyposażenia i zamawianych usług); pełnienie dyżurów na ekspozycjach muzealnych i obsługa turystyczna zwiedzających; udostępnianie ekspozycji zwiedzającym oraz utrzymanie sprawnej obsługi ruchu zwiedzających; prowadzenie ewidencji frekwencji zwiedzających; opanowanie podstawowej wiedzy w odniesieniu do wystaw i zbiorów muzealnych oraz oferty edukacyjno-kulturalnej Muzeum; dozorowanie zbiorów znajdujących się na ekspozycjach muzealnych; ochrona i czuwanie nad bezpieczeństwem zbiorów i sprzętu w salach wystawowych i miejscach przechowywania zbiorów oraz dbanie o przestrzeganie zasad zachowania się

w Muzeum przez zwiedzających, a także zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu zbiorów lub sprzętu; realizacja zadań związanych z promocją działalności Muzeum, w tym środki masowego przekazu; gromadzenie materiałów dokumentujących działalność statutową Muzeum w zakresie zadań Oddziału; odpowiedzialność materialna z zakresu wykonywanych obowiązków; wykonywanie czynności administracyjno-biurowych; znajomość oraz ścisłe przestrzeganie przepisów prawa materialnego oraz innych przepisów prawa, w tym: Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą; pisanie, monitorowanie, realizacja i rozliczenie projektów; koordynowanie ruchu zbiorów na terenie Muzeum oraz ich wypożyczania poza teren Muzeum wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji; monitorowanie prawidłowego działania systemów bezpieczeństwa, a także funkcjonowanie i stosowanie innych zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych; wykonywanie innych zdań zleconych przez kierownika Oddziału/ Dyrektora Muzeum.
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...