Diagnosta w dziale techniki Autobusowej WA

MPK Poznań

View: 107

Update day: 13-05-2023

Location: Poznań Wielkopolskie

Category: Legal / Contracts

Industry:

Job type: Stała

Loading ...

Job content

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O.

Lider na rynku usług przewozowych miasta Poznania i okolic

poszukuje kandydata na stanowisko:

Diagnosta w dziale techniki Autobusowej WA

Miejsce pracy: Poznań

Główne obowiązki na stanowisku:

 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów w Stacji Kontroli Pojazdów
 • prowadzenie dokumentacji z przeprowadzanych badań technicznych
 • przeprowadzanie kontroli zleconych, w zajezdniach przy ul. Warszawskiej i ul. Kaczej

Miejsce pracy: Stacja Kontroli Pojazdów przy ul. Kaczej, z racji prowadzonych kontroli- zajezdnia przy ul. Warszawskiej

Od Kandydatów oczekuje się:

 • wykształcenia m.in. średniego technicznego o specjalności samochodowej
 • posiadania uprawnień diagnostycznych (imiennych - wydanych przez Starostę lub Prezydenta Miasta)
 • doświadczenia zawodowego w pracy Stacji Kontroli Pojazdów
 • znajomości obsługi komputera
 • umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów
 • łatwości komunikowania się

Oferujemy:

 • stabilne warunki pracy, umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • udział w szkoleniach
 • pakiet socjalny wspierający aktywność i wypoczynek pracowników, w tym kartę multisport
 • preferencyjne warunki korzystania z usług własnych

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w MPK Poznań informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 618396000 i za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@mpk.poznan.pl;
 • w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod numerem telefonu: 618396061 i za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mpk.poznan.pl;
 • Dane osobowe kandydatów do pracy w zakresie wymienionym w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz w przypadku podania dodatkowych, niewymaganych zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy danych osobowych kandydatów – również te dane, będą przetwarzane przez administratora w celu:

  a) przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w MPK Poznań - wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f RODO w przypadku danych wymienionych w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust.1 lit a RODO w przypadku danych innych niż wskazane w art. 22¹ Kodeksu Pracy),

  b) w przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych dla celów innych obecnych lub przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit a RODO),

  c) innym niż wymienionym w lit a) i b) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – w szczególności obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, zaproponowania innego stanowiska leżącego w kompetencjach kandydata (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f RODO).

 • Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, odbiorcami danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, konsultacyjne i audytowe, ubezpieczyciele, a także inne podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Dane uzyskane od kandydata będą przetwarzane, co do zasady, przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, chyba, że wyrażono zgodę , o której mowa w pkt. 3 lit b, przez okres 12 miesięcy, lub w razie podjęcia takiej informacji, przez okres, w którym mogą ujawnić się lub zostać zgłoszone roszczenia stron i osób trzecich związane z procesem rekrutacji. W przypadku podjęcia zatrudnienia przez kandydata dane podane przez niego w trakcie rekrutacji będą przetwarzane przez okres i na zasadach związanych z istnieniem stosunku pracy. Jeśli chodzi o materiały archiwalne, dane będą przetwarzane minimalnie przez czas wynikający z przepisów.
 • Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody dotyczącej zakresu danych podawanych poza zakresem wynikającym z art. 22¹ Kodeksu Pracy, w każdym momencie poprzez zawiadomienie administratora. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie danych wymaganych przez pracodawcę w procesie rekrutacji jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Nie podanie wymaganych przez pracodawcę danych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu Pracy spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 • Kandydaci do pracy w MPK Poznań posiadają prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 • Kandydaci do pracy w MPK Poznań mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Loading ...
Loading ...

Deadline: 27-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...