Job type: Umowa o pracę stałą

Loading ...

Job content

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

główny specjalista

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe magisterskie (mile widziane: administracja, prawo);
2) 3-letnie doświadczenie zawodowe;
3) Doświadczenie w pracy biurowej i zarządzaniu zespołem;
4) Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office 365;
5) Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację.

mile widziane

1) Mile widziane doświadczenie przy wdrożeniu elektronicznego sytemu zarządzania dokumentacją;
2) Terminowość i dokładność;
3) Samodzielność i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy.

opis stanowiska

  • Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,
    ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
  • Nazwa stanowiska: Główny specjalista w pionie wsparcia, Dział Organizacyjny;
  • Ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
  • Wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: etat;
  • Opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

codzienne zadania

1) Przygotowywanie projektów dokumentów (korespondencja urzędowa, umowy, pełnomocnictwa oraz inne akty wewnętrzne) i redagowanie pism;
2) Bezpośredni nadzór nad pracą Działu Organizacyjnego;
3) Współpraca z zewnętrzną Kancelarią Prawną, nadzór nad terminowością
i jakością obsługi prawnej;
4) Aktywny udział w procesie wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów;
5) Prowadzenie rejestrów dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną
i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującymi w Instytucie;

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i rozwijać na pograniczu obszarów nauki i biznesu.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach określonego przedziału godzin.
6) Dofinansowanie do wypoczynku.
7) Przestrzeń, w której można się realizować i rozwijać na pograniczu obszarów nauki i biznesu.
8) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

Klauzula informacyjna

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie są przetwarzane zgodnie
z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki (dalej Instytut) informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie
(dalej Kandydata) jest Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki z siedzibą przy ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa (dalej Administrator);
2) administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@iel.lukasiewicz.gov.pl;
3) dane osobowe Kandydata w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego
(Art. 6 ust. 1 lit b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana
w dowolnym czasie;
4) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie zgoda Kandydata na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5) Odbiorcą danych osobowych Kandydata mogą zostać: uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
6) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji bieżącego procesu rekrutacji, a także przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia i nawiązania stosunku pracy z wyłonionym w drodze naboru Kandydatem.
7) W przypadku braku zatrudnienia Kandydata dane zostaną komisyjnie usunięte lub zniszczone.
8) Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9) Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Podanie przez Kandydata danych osobowych w zakresie wynikającym z art.
221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Kandydata innych danych jest dobrowolne.
11) Dane Kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 12-07-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...