Position: Mid-Senior level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

 • Prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z przepisami, polegające na: 1) zorganizowaniu przygotowania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu ośrodka, sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej, 2) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający: a) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, b) ochronę mienia będącego w posiadaniu Ośrodka oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie, c) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, 3) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące się samodzielnie, 4) usystematyzowaniu przyjętych zasad rachunkowości, obejmujących przede wszystkim zakładowy plan kont i wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych w oparciu o politykę bezpieczeństwa.
 • Prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka zgodnie z przepisami, polegające na: a) Wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w posiadaniu Ośrodka, b) Zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Ośrodek, c) Przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych. d) Zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań, e) Przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
 • Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i innych będących w dyspozycji Ośrodka.
 • Dokonywanie kontroli przeprowadzonych operacji gospodarczych oraz sprawdzanie prawidłowości i legalności ich udokumentowania.
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości (m.in. zakładowego planu kont, obiegu dokumentów-dowodów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji).
 • Kierowanie pracą podległych pracowników.
 • Opracowywanie zestawień analityczno-statystycznych.
 • Udział w planowaniu potrzeb materiałowo-finansowych.
 • Księgowanie zdarzeń gospodarczych, wystawianie potwierdzeń sald i upomnień.
 • Prace pomocnicze przy opracowywaniu sprawozdawczości budżetowej.
 • Zapewnianie terminowych płatności zobowiązań.
 • Sporządzanie rachunków, not księgowych i poleceń księgowania.
 • Przestrzeganie przepisów o tajemnicy służbowej oraz ochrona dokumentów objętych tymi przepisami.
 • Znajomość, stosowanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów ogólnych i szczegółowych wchodzących w zakres prac jak również przestrzeganie przepisów KPA.
 • Dokształcanie i podnoszenie umiejętności w zakresie obsługiwanych zadań. 16 Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych zadań.
 • Przestrzeganie zarządzeń wewnętrznych.
 • Przestrzeganie postanowień regulaminu pracy.
 • Wykonywanie innych prac zleconych dodatkowo przez Dyrektora i bezpośredniego przełożonego w ramach zajmowanego stanowiska.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 17-07-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...