inspektor

TOP 100 KANCELARII

View: 100

Update day: 15-05-2023

Location: Malbork Pomorskie

Category: High Technology IT - Software

Industry: Advertising Services

Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Pomorski Urząd Wojewódzki w GdańskuDyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:inspektor do spraw przyjmowania wniosków paszportowych, wydawania paszportów w Terenowym Punkcie Paszportowym w Malborku w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Paszportów w Gdańsku80-810 Gdańsk Okopowa 21/27Zakres Zadań Wykonywanych Na Stanowisku Pracy
 • sprawdza kompletność, prawidłowość wypełnienia wniosku paszportowego i załączonych dokumentów z informacjami zawartymi w bazie danych Centralnej Ewidencji Wydanych i Utraconych Dokumentów Paszportów;
 • sprawdza paszport poprzez odczytanie dokumentu oraz kontrolę poprawności zapisania chipa i odcisków palców;
 • wprowadza do rejestru informacje o wydawanych paszportach;
 • przekazuje wnioski paszportowe po wydaniu paszportu do kartoteki Oddziału Paszportów w Gdańsku;
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • praca administracyjno-biurowa,
 • zagrożenie korupcją,
 • wysiłek fizyczny,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych
Miejsce i Otoczenie Organizacyjno-techniczne Stanowiska Pracy
 • pokój biurowy mieści się na pierwszym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą,
 • wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka
Inne InformacjeW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 • stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Informacje o etapach naboru dostępne są na stronie BIP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w GdańskuWymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegoPozostałe Wymagania Niezbędne
 • znajomość ustaw: o dokumentach paszportowych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość rozporządzeń: w sprawie dokumentów paszportowych oraz w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu
 • posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkoweDokumenty i Oświadczenia Niezbędne
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego legalność przebywania/pobytu na terytorium RP – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Obywatele Ukrainy, przebywający legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie muszą składać dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i Oświadczenia DodatkoweDokumenty należy złożyć do: 2023-05-22Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce Składania DokumentówPomorski Urząd Wojewódzki w GdańskuPunkt przyjęć korespondencji w holu budynku Urzędu przy wejściu „B”ul. Okopowa 21/2780-810 GdańskNa kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 23/23.Dokumenty można składać elektronicznie wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).Zasady dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych dostępne są na stronie BIP urzędu w zakładce „Dla klienta > Doręczanie dokumentów elektronicznych
Loading ...
Loading ...

Deadline: 14-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...