Job type: Część etatu, Tymczasowa

Loading ...

Job content

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie ds. Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Wydziale Kształtowania Środowiska.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: rachunkowość, finanse, ekonomia, przedsiębiorczość, zarządzanie, administracja, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, gospodarka obiegu zamkniętego, matematyka, biologia, chemia, biotechnologia, technologia chemiczna, geografia,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • dobra znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa - w szczególności Działy III-VI,
 • umiejętność obsługi programów pakietu biurowego Libre Office oraz MS Office - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarowania odpadami, unieszkodliwiania (zagospodarowania) odpadów,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie finansów publicznych, podatków i opłat w administracji publicznej lub kontroli działalności gospodarczej,
 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i stresu,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • przyjmowała i weryfikowała deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadziła postępowania podatkowe, wyjaśniające oraz kontrole w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • obsługiwała bazę danych w zakresie gospodarowania odpadami,
 • przygotowywała materiały informacyjne,
 • prowadziła bieżącą obsługę stron, w tym przyjmowała zgłoszenia i interwencje mieszkańców w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Katowic,
 • w przypadku zaistnienia konieczności realizowała zadania związane z obsługą stanowiska „Ochrona Środowiska" w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Warunki pracy:

 • niepełny wymiar czasu pracy - ½ etatu,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Rynek 1 /budynek wyposażony w windę/,
 • praca przy stanowisku komputerowym oraz w terenie /przeprowadzanie wizji na obszarze Katowic oraz innych miast aglomeracji śląskiej/, pod presją czasu, wymagająca wysokiego poziomu samodzielności, odporności na stres oraz kontaktu bezpośredniego i telefonicznego z klientem.

Wskaźnik zatrudnienia:

W czerwcu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/72/2021 na stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie ds. Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Wydziale Kształtowania Środowiska" na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 r.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790


Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 1.650 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.


Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Maciej Stachura

Sekretarz Miasta Katowice

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...