Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw ds. kancelaryjno-biurowych w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym KPP w Mielcu

39-300 Mielec ul. Wyspiańskiego 8

Zakres Zadań Wykonywanych Na Stanowisku Pracy
 • Prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych na potrzeby postepowań przygotowawczych
 • Wprowadzanie danych do systemów teleinformatycznych Policji
 • Prowadzenie i ewidencja korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej wpływającej do Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego KPP w Mielcu
 • Kompletowanie i przygotowywanie dokumentów i przesłanie ich do podmiotów współpracujących z KPP w Mielcu
 • Przygotowywanie i odbieranie przesyłek wewnętrznej poczty resortowej
 • Obsługa kancelaryjna sekretariatu
 • Archiwizacja dokumentów wytworzonych w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym
Warunki pracy

Budynek, w którym znajduje się miejsce pracy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak wind, podjazd tylko na zewnątrz budynku do wejścia głównego. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego. Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy.

Inne Informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
List motywacyjny podpisz odręcznie.

Oświadczenia powinny być zgodne z treścią zawartą w ogłoszeniu.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w komercyjnych portalach oraz innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego

Doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Pozostałe Wymagania Niezbędne
 • Znajomość systemów operacyjnych MS Windows, NT/2000/XP, Windows 7, 10
 • Umiejętność obsługi poczty internetowej
 • Samodzielność
 • Odpowiedzialność
 • Znajomość przepisów:
 • Ustawy o Służbie Cywilnej
 • Ustawy o Policji
 • Terminowość i dyscyplina pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
 • Znajomość podstaw prawa karnego, cywilnego i administracyjnego
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość procedur w zakresie przechowywania dowodów rzeczowych przez Policję
Dokumenty i Oświadczenia Niezbędne
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających wskazane doświadczenie zawodowe, długość i rodzaj doświadczenia np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i Oświadczenia Dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-17

Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce Składania Dokumentów

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu

ul. Wyspiańskiego 8

39-300 Mielec
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...