Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Inspektor
Do spraw: administracyjnych w Referacie organizacyjno-administracyjnym
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 13, 13A, 13B, lok. 104
Ważne do
27 listopada
2022 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
prowadzi kompleksowo dokumentację pracowniczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
prowadzi sprawy związane z zatrudnieniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem umów o pracę oraz innych, wynikających ze stosunku pracy
prowadzi sprawy związane z zawieraniem umów zleceń, o dzieło
sporządza listy wynagrodzeń oraz innych należności dla pracowników urzędu, w oparciu o stosowne przepisy prawa
prowadzi sprawy związane z rozliczaniem czasu pracy tj. ewidencje czasu pracy, listy obecności, urlopy, zwolnienia, delegacje
prowadzi dokumentację ubezpieczeniową, zgłasza i wyrejestrowuje z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
przygotowuje sprawozdania, raporty oraz zestawienia dotyczące prowadzonych spraw zgodnie z przepisami i terminami
współpracuje z firmami zewnętrznymi w zakresie szkoleń BHP i medycyny pracy
prowadzi sprawy dotyczące standardów zarządzania zasobami ludzkimi określonymi przez Szefa Służby Cywilnej
prowadzi sprawy gospodarcze, w tym ewidencjonuje i rozlicza umowy z kontrahentami zewnętrznymi, dokonuje sprawdzenia faktur pod kątem merytorycznym tj. zgodności z zawartymi umowami
prowadzi sprawy z ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych
porządkuje i archiwizuje dokumentację prowadzonych spraw
rozliczanie stanu paliwa pojazdów służbowych
rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie
prowadzenie ewidencji otrzymanych faktur i rachunków oraz dokonywanie ich wstępnej kontroli pod względem formalno – rachunkowym
wprowadzanie wyciągów bankowych do systemu finansowo- księgowego
wykonywanie czynności pomocniczych przy sporządzaniu okresowych sprawozdań i planów finansowych
obsługa i administrowanie w systemie Trezor zgodnie z nadanymi uprawnieniami
dokonywanie przelewów bankowych
pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w tym: nadzór nad opracowywaniem i aktualizacją dokumentacji dotyczącej danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Olsztynie, współpraca z organem nadzorczym, monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie administracyjne, ekonomiczne lub pokrewne
Staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw pracowniczych, naliczaniem płac
praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku od osób fizycznych
praktyczna znajomość programu Płatnik
znajomość ustawy o służbie cywilnej
znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
znajomość standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe w administracji
praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych
umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi
umiejętności analityczne i interpersonalne, umiejętność pracy w zespole
znajomość pakietu MS Office, programu kadrowo-płacowego PUMA
nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista
poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub gotowość do poddania się postępowaniu sprawdzającemu mającemu na celu uzyskanie poświadczenie bezpieczeństwa
samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 27 listopada 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 110607"

na adres:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie
ul. 1 Maja 13,13A,13B lokal 104
10-117 Olsztyn
z dopiskiem "oferta pracy - inspektor ds. administracyjnych"

Dokumenty należy złożyć do: 27.11.2022
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...