inspektor

TOP 100 KANCELARII

View: 104

Update day: 08-06-2023

Location: Wrocław Dolnośląskie

Category: High Technology IT - Software

Industry: Advertising Services

Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we WrocławiuDyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:inspektor do spraw technicznego zabezpieczenia łączności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Spraw Obronnych50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1Zakres Zadań Wykonywanych Na Stanowisku Pracy
 • dokonywanie sprawdzenia utrzymania systemów łączności w instytucjach i jednostkach samorządu terytorialnego,
 • wykonywanie prac remontowo – konserwacyjnych oraz naprawczych sprzętu obrony cywilnej i pozostałego sprzętu technicznego, w tym samochodu będącego w dyspozycji Wydziału,
 • nadzorowanie stanu technicznego i konserwowanie sprzętu łączności radiowej Wydziału,
 • wykonywanie sprawdzenia parametrów technicznych sprzętu i urządzeń radiowych sieci zarządzania wojewody w tym: parametrów zestawu nadawczo – odbiorczego radiotelefonu, zestawu antenowego i obwodu zasilającego,
 • planowanie rozbudowy i modernizacji systemów łączności oraz wnioskowanie o zakup koniecznego sprzętu,
 • prowadzenie podręcznego magazynu Wydziału i wydawanie sprzętu w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia ludności oraz w przypadku ćwiczeń, szkoleń i treningów,
 • przygotowywanie umów użyczenia i protokołów odbioru mienia Urzędu przekazywanego do jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów,
 • dokonywanie codziennego sprawdzenia systemów łączności.
Warunki pracy
 • wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 • występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.
Inne InformacjeW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych w postaci adresu e-mail i numeru telefonu (podanie tych danych jest dobrowolne) – celem powiadomienia osoby zakwalifikowanej i spełniającej wymagania formalne o terminie testu wiedzy, weryfikacji kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale 3574,22 - 4838,10 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średnie w zakresie łączności/teleinformatyki/telekomunikacji/elektroniki/informatykidoświadczenie zawodowe/staż pracyco najmniej 1 rok doświadczenia zawodowegow obszarze utrzymania, budowy i modernizacji systemów łączności,Pozostałe Wymagania Niezbędne
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znajomość ustawy Prawo telekomunikacyjne,
 • znajomość ustawy Prawo Pocztowe,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność współpracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkoweDokumenty i Oświadczenia Niezbędne
 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 22(1)
 • 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na ww. stanowisko oraz danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, na które kandydat wyraził zgodę i podał je dobrowolnie,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i Oświadczenia Dodatkowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Dokumenty należy złożyć do: 2023-01-09Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce Składania DokumentówMiejsce składania dokumentówDolnośląski Urząd WojewódzkiWydział Organizacji i Rozwojupl. Powstańców Warszawy 150-153 WrocławDokumenty można składać również osobiście – w pok. 0200 lub przez ePUAP na adres skrytki ePuap: /req49xn18v/skrytkaz dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej BZ/SO/01/12/2022”.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 23-07-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...