Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności: 1) prowadzenie spraw w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacji deszczowej, fontann i rowów odwadniających; 2) przeprowadzanie kontroli terenowych stanu utrzymania i funkcjonowania urządzeń kanalizacji deszczowej, fontann i rowów odwadniających oraz rozpoznawanie zgłasza-nych potrzeb; 3) prowadzenie spraw w zakresie przejmowania urządzeń kanalizacji deszczowej; 4) współdziałanie i realizacja zadań Miasta wynikających z zapisów ustawy prawo wodne w zakresie: - uiszczania opłat za usługi wodne, - ponoszenia opłat za zajęcie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa, niezbędnych do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną; - uzyskiwania zgód wodnoprawnych na podstawie zleconych do opracowania operatów wodnoprawnych; 5) wykonywanie obowiązków nadzoru wobec wykonawców realizujących usługi i remonty w oparciu o zawarte umowy i zlecenia; 6) rozliczanie faktur za zużytą energię elektryczną, pobraną wodę i odprowadzone ścieki przez obiekty i urządzenia komunalne eksploatowane przez Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej; 7) opiniowanie i uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy, celu publiczne-go, projektów budowlanych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie objętym właściwością stanowiska; 8) występowanie w charakterze świadka w postępowaniach dotyczących wyrządzenia szkód w mieniu komunalnym; 9) realizacja zadań ujętych w Programie ochrony środowiska dla miasta Płocka na lata 2016

2022 w zakresie objętym właściwością stanowiska oraz zadań gmin i powiatów, które zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska mogą być finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; 10) współpraca z Wydziałem Kształtowania Środowiska przy opracowywaniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...