inspektor wojewódzki

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

View: 109

Update day: 03-12-2023

Location: Katowice Śląskie

Category: Accounting / Auditing

Industry:

Job type: Umowa o pracę stałą, Umowa na zastępstwo

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Inspektor Wojewódzki
Do spraw: realizacji zadań Głównego Księgowego Budżetu Wojewody w ramach dochodów budżetowych w Wydziale Finansów i Budżetu
#budżet #finanse #księgowość
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Katowice
ul. Jagiellońska 25
Ważne do
9 grudnia
2022 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Prowadzi rachunkowość Wojewody Śląskiego jako dysponenta głównego w zakresie dochodów budżetowych i należności Skarbu Państwa (SP) w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej.
Prowadzi postępowania administracyjne oraz rozpatruje wnioski w sprawie stwierdzenia zwrotu nienależnie wpłaconych dochodów budżetowych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu stanowiących nadpłatę w celu wydania stosownej decyzji administracyjnej.
Prowadzi czynności windykacyjne wobec dłużników należności budżetowych i należności Skarbu Państwa w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe lub wyższe ekonomiczne
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości - w przypadku posiadania wykształcenia wyższego. Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane w przypadku posiadania wykształcenia wyższego ekonomicznego
znajomość ustaw: o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej (rozporządzeń MF: ws. sprawozdawczości budżetowej, ws. szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, ws. szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ws. sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych), o rachunkowości, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisy działu III ustawy Ordynacji podatkowej, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
znajomość: Kodeksu postępowania administracyjnego
znajomość: Kodeksu cywilnego (w zakresie zasad ogólnych)
organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i z prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości
znajomość: Kodeksu postępowania cywilnego (w zakresie czynności egzekucyjnych, zabezpieczających i procesowych), Kodeksu karnego (w zakresie systemu kar), Kodeksu karnego wykonawczego (w zakresie sposobu wykonywania wyroku)
kreatywność, myślenie analityczne
Co oferujemy
dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka”
nagrody okresowe uzależnione od osiąganych wyników pracy
perspektywę rozwoju zawodowego
pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej
możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
dofinansowanie do zakupu okularów
na terenie Urzędu do dyspozycji pracowników bufet, punkt pocztowy oraz bankomat
siedziba Urzędu w bliskim sąsiedztwie przystanków autobusowych, linii tramwajowej oraz dworca kolejowego a także w niewielkiej odległości od autostrady A-4 oraz drogi krajowej E-75
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
CV i list motywacyjny
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji zadań Głównego Księgowego Budżetu Wojewody w ramach dochodów budżetowych - zastępstwo w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej
Aplikuj

do 9 grudnia 2022

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub

na adres:
Śląski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice (skrzynkę podawczą udostępniono przy wejściu do budynku) z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań Głównego Księgowego Budżetu Wojewody w ramach dochodów budżetowych” - na zastępstwo
Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32 20-77-246 lub 32 20-77-796
Dokumenty należy złożyć do: 09.12.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
Loading ...
Loading ...

Deadline: 17-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...