Job type: Umowa o pracę stałą

Loading ...

Job content

Kasjer - Sprzedawca / КАСИР-ПРОДАВЕЦЬ
Miejsce pracy: Biłgoraj

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
 • Wynagrodzenie zawsze w terminie
 • Wymiar etatu dostosowany do Twoich potrzeb
 • Karta zakupowa z okazji świąt
 • Atrakcyjny program ubezpieczenia na życie
 • Dofinansowanie do karty sportowej Fit Profit
 • Wyprawka dla maleństwa
 • Szkolenia e-learningowe, stanowiskowe oraz wdrożenie pod okiem Opiekuna
 • Realna szansa rozwoju i awansu - ok. 80% naszej kadry kierowniczej to pracownicy z awansu wewnętrznego

Ми пропонуємо

 • Стабільне працевлаштування на підставі трудового договору
 • Завжди вчасна оплата праці
 • Робота на повний робочий день з урахуванням ваших потреб
 • Картка на покупки на свята
 • Приваблива програма страхування життя
 • Співфінансування спортивної картки Fit Profit
 • Набір для малюка
 • Електронне навчання та навчання на робоч��му місці та впровадження під керівництвом куратора
 • Реальна можливість для розвитку та просування – близько 80% нашого управлінського персоналу – співробітники з власного колективу

Twój zakres obowiązków

 • Profesjonalna obsługa klienta na sali sprzedaży
 • Obsługa stanowiska kasowego
 • Dbanie o prawidłową ekspozycję oraz jakość produktów
 • Utrzymanie porządku w sklepie

Обсяг обов’язків

 • Професійне обслуговування клієнтів у торговому залі
 • Обслуговування касового робочого місця
 • Турбота про правильну експозицію та якість продукції
 • Підтримування порядку в магазині

Nasze wymagania

 • Zaangażowanie i motywacja do pracy
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Otwartość na kontakt z klientem
 • Komunikatywna znajomość języka polskiego

Наші вимоги

 • Відданість і мотивація до роботи
 • Готовність працювати в 3-змінній системі
 • Вміння працювати в команді
 • Відкритість для контактів з клієнтом
 • Комунікативні знання польської мови
 • Benefity
 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • ubezpieczenie na życie
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • karty przedpłacone
 • dofinansowanie
  wypoczynku
 • wyprawka dla dziecka
 • szkolenia

KLAUZULA INFORMACYJNA - PROCES REKRUTACYJNY


Administrator:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000016977, NIP 712-10-08-323, REGON 430452634- dalej jako Administrator.


Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Kontakt z nim możliwy jest za pomocą adresu: daneosobowe@stokrotka.pl lub pisemnie na adres Administratora.


Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach Prawa Pracy1 , Administrator danych osobowych będzie przetwarzał w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy , natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody2, która może zostać odwołana w każdym czasie.


Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, na podstawie zgody2, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


Zawarte w dokumentach dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO Administrator będzie przetwarzał na podstawie przepisów prawa3.

1Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369);

2 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

3Art. 2 b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776)


Odbiorcy danych:


W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne,
 • z grupy kapitałowej, do której należy Administrator,
 • upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.


Okres przetwarzania:

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy kalendarzowych.


Prawa osób, których dane dotyczą:


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 • w zakresie danych przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zakres z każdego z w/w praw oraz sytuacje w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o dodatkowe informacje.


Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Pan/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art.221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 30-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...