Position: Mid-Senior level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Opis stanowiska

Zakres Obowiązków
 • Organizacja i nadzorowanie pracy zespołu oraz procesu planowania zatrudnienia.
 • Tworzenie strategii produkcji, planów produkcyjnych oraz kontrola ich realizacji.
 • Organizacja i zarządzanie procesem produkcji.
 • Koordynowanie działań między obszarami produkcji i DUR.
 • Optymalizacja, doskonalenie oraz zapewnienie ciągłości procesu produkcji.
 • Podnoszenie efektywności procesu produkcji,
 • Koordynowanie planów produkcyjnych i nadzorowanie ich realizacji.
 • Monitorowanie wskaźników efektywności produkcji na podległym obszarze.
 • Koordynowanie procesu kontrolowania dostępności niezbędnych do produkcji zasobów (surowce, opakowania).
 • Uczestniczenie w inwestycjach produkcyjnych, NPD (rozwój nowych produktów), planowaniu remontów, napraw maszyn i urządzeń produkcyjnych.
 • Uczestniczenie w analizowaniu zagrożeń w procesie produkcji żywności.
 • Prowadzenie projektów związanych z ciągłym doskonaleniem procesów produkcyjnych, koordynowanie i nadzorowanie pracy Liderów Lean oraz współpraca z firmą implementującą proces
Wymagania

Oczekiwania
 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem produkcją
 • Znajomość nowoczesnych technik zarządzania produkcją
 • Umiejętność planowania i organizowania produkcji
 • Umiejętność koordynacji procesu produkcji oraz wdrażania zmian
 • Znajomość systemów jakości IFS, BRC, ISO, HACCP
 • Wiedza z zakresu Lean
Oferujemy

Oferujemy
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku
 • Ambitną i kreatywną pracę oraz możliwość doskonalenia swoich umiejętności
 • Pakiet socjalny (m. in. prywatna opieka medyczna)
 • Profesjonalne narzędzia pracy
Aplikuj

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:
 • administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Mieszko Bis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 181, (02-222) Warszawa. Dane kontaktowe (adres korespondencyjny): Mieszko Bis sp. z o.o., ul. Starowiejska 75, (47-400) Racibórz, tel. 32 7961205, email: [email protected]
 • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, e-mail: [email protected]
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji.
 • podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję, Mieszko Services sp. z o.o., Mieszko Distribution sp. z o.o., MIESZKO S.A.
 • administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, w sytuacji gdy Pan/Pani wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody lub upływu 5 lat od jej udzielenia.
 • przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w przedsiębiorstwie administratora danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.
 • Pana/Pani dane osobowe nie są profilowane.
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...