Job type: Stała

Loading ...

Job content

znajomość prawa zamówień publicznych
Zarządzanie projektem budowlanym
weryfikacja dokumentacji budowlanej, budowlano - montażowej
zarządzanie budową
Nadzór budowy
prowadzenie dokumentacji budowy
znajomość prawa budowlanego
znajomość prawa budowlanego i warunków technicznych
Prawo Zamówień Publiczynych
prawo zamówień publicznych
Kosztorysowanie, przygotowanie, nadzór i rozliczanie robót
Kosztorysowanie
kosztorysy
PRAWO BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCI
znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych
Prawo zamówień publicznych Przetargi
Nadzorowanie budów, kierowanie robotami budowlanymi
nadzory inwestorskie
znajomość Prawa Zamówień Publicznych wraz z Rozporządzeniami
Inspektor Nadzoru robót budowlanych
Znajomość ustawy Prawo Zawówień Publicznych
Przetargi w trybie Prawa Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego
Znajomość prawa budowlanego i zamówień publicznych
przepisy prawa budowlanego
znajomość przepisów prawa budowlanego
nadzór inwestorski nad robotami budownictwa ogólnego
Kosztorysowanie robót budowlanych
nadzór inwestorski
zarządzanie budowami
Prawo budowlane
Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
znajomość aktów prawnych (Kodeks Cywilny, Prawo Zamówień Publicznych)
Praktyczna znajomość prawa budowlanego i przepisów wykonawczych
Znajomość prawa zamówień publicznych,
Kosztorys

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

ogłasza nabór na stanowiska:

Kierownik Sekcji Przygotowania
Inwestycji i Remontów

Wymagania pożądane od kandydata:

 • wykształcenie wyższe inżynierskie,
 • posiadanie minimum 3 letniego, udokumentowanego stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień i przepisów z zakresu Prawa Budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych,
 • dobra znajomość aplikacji MS Office,
 • odpowiedzialność, punktualność, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dobra organizacja czasu pracy i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność, otwartość i predyspozycje do pracy zespołowej,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagania mile widziane:

 • uprawnienia budowlane,
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,

Zakres obowiązków:

 • nadzór i współudział w sporządzaniu programów funkcjonalno-użytkowych planowanych robót budowlanych i prac projektowych,
 • nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej,
 • nadzór nad wykonywaniem przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
 • organizowanie i udział w opiniowaniu oraz weryfikacji dokumentacji techniczno-kosztorysowej opracowywanej na zlecenie WAT,
 • nadzór nad sporządzeniem protokolarnego odbioru wykonanej dokumentacji technicznej, realizowanej zgodnie z podpisaną umową,
 • udział w opracowywaniu rocznego planu remontów i inwestycji,
 • udział w pracach komisji przetargowych na roboty budowlane i prace projektowe jako przewodniczący lub członek komisji, udział w wizjach lokalnych, terminowe przygotowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców,
 • nadzór nad opracowywaniem przez wykonawców harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji poszczególnych zadań.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • uczestnictwo w realizacji ciekawych projektów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Dodatkowe informacje pod
nr tel.: 261 837 131, 603 172 364

lub email:marcin.gadomski@wat.edu.pl

Loading ...
Loading ...

Deadline: 23-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...