Job type: Tymczasowa, Stała

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Kontroler Skarbowy
Do spraw: analizy zaległości podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych oraz wykonywania czynności przedegzekucyjnych w Dziale Spraw Wierzycielskich w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku
#administracja publiczna #skarbowość
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Białystok, ul. Świętojańska 13
Ważne do
8 grudnia
2021 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
3657,53 zł brutto
Misją KAS jest zapewnienie stabilnych, efektywnych i zrównoważonych finansów publicznych oraz wysokiej jakości świadczonych usług.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Prowadzi bieżącą analizę zaległości podatkowych, zaległości z tytułu kar grzywny za wykroczenia skarbowe, zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych w tym należnych tutejszemu organowi kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, opłaty za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz należności orzeczonych przez właściwe sądy przekazanych urzędowi.
Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia i doręcza upomnienia.
Wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych tytuły wykonawcze, dalsze tytuły wykonawcze, zmienione tytuły wykonawcze, odpisy tytułów wykonawczych, aktualizacje tytułów wykonawczych, wnioski egzekucyjne dotyczące należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych istotnych w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego informacji wynikających z odrębnych przepisów.
Prowadzi czynności mające na celu poszukiwanie majątku zobowiązanych oraz źródeł ich dochodów.
Przygotowuje zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych w stosunku do tych podatników, co do których zachodzi obawa, że naruszyli przepisy skarbowe.
Sporządza wezwania do zapłaty należności orzeczonych wyrokami przekazanymi tutejszemu urzędowi.
Sporządza wnioski do Sądu w zakresie umorzenia należności orzeczonych przekazanymi wyrokami.
Sporządza sprawozdania i wszelkiego rodzaju wyjaśnienia z zakresu wykonywanych zadań.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji podatkowej lub skarbowej
Znajomość przepisów Ordynacji podatkowej
Znajomość przepisów prawa z zakresu egzekucji administracyjnej i postępowania administracyjnego
Znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych
Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
Umiejętność argumentowania
Gotowość do uczenia się
Odpowiedzialność za organizację pracy i realizację zadań na stanowisku
Umiejętność pracy w zespole
Orientacja na klienta
Komunikatywność
Odporność na stres
W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), ani nie była ich współpracownikiem
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego
Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 miesiące w obszarze związanym z poborem podatków
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 5-letniego stażu pracy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
Nagrody jubileuszowe
Dofinansowanie do wypoczynku
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
Możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej
Wsparcie psychologa
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423) - dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 8 grudnia 2021

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 88470"

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 9, 15-085 Białystok.

ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY (przycisk – APLIKUJ ELEKTRONICZNIE).

O zachowaniu terminu składania dokumentów określonego w ogłoszeniu decyduje data:
  • stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu - gdy wysyłasz zgłoszenie w formie papierowej;
  • przesłania wypełnionego formularza aplikacyjnego za pośrednictwem internetu lub dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym - gdy składasz zgłoszenie w formie elektronicznej.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
+91-XXXXXXXXXX
85 66 55 678
lub mailowego na adres: personalny.ias.bialystok@mf.gov.pl
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 08.12.2021
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
Loading ...
Loading ...

Deadline: 21-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...