Salary: 4 117 zł miesięcznie

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Kontroler Skarbowy
Do spraw: zarządzania ryzykiem w Referacie Analizy Ryzyka (CAR2) w Zachodniopomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Szczecinie
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Ul. Małopolska 44 70-515 Szczecin
Ważne do
27 stycznia
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
4116,75 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Prowadzi działalność analityczną, prognostyczną i badawczą dotyczącą zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizę ryzyka
Zarządza ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikuje obszary zagrożeń mogące mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych i celnych oraz typuje podmioty do kontroli
Prowadzi sprawy związane z przeciwdziałaniem wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji lub w pracy biurowej.
Znajomość funkcji i struktury organów Krajowej Administracji Skarbowej
Znajomość uprawnień i obowiązków członka korpusu służby cywilnej
Umiejętność zastosowania wiedzy w zadaniach wykonywanych na stanowisku pracy
Umiejętność skutecznego komunikowania się
Orientacja na klienta
Umiejętność pracy w zespole
Gotowość do uczenia się
Brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Oświadczenie kandydata w zakresie wykorzystania wizerunku w celach rekrutacyjnych
Oświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
Aplikuj

do 27 stycznia 2022

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 90975"

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
ul. Roosevelta 1,2
70-525 Szczecin

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
91 35-11-518
lub mailowego na adres: nabory.ias.szczecin@mf.gov.pl
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 27.01.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...