Job type: Tymczasowa

Loading ...

Job content

Liczba stanowisk

1

Wymiar etatu

1

Status

nabór w toku

Miejsce pracy

Szczecin
św. Wojciecha13

Ważne do

22sierpnia
2021 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

  Księguje dokumenty księgowe oraz rozlicza: konta wydatków, dochodów i pozabilansowe, a także konta rozrachunkowe kontrahentów i delegacje służbowe pracowników

  Przygotowuje dokumenty i zestawienia do sprawozdawczości budżetowej

  Prowadzi ewidencję majątku trwałego, uczestniczy w inwentaryzacji i ją rozlicza

  Przygotowuje przelewy bankowe (w tym, odprowadza dochody budżetowe na konto MF)

  Prowadzi rejestr umów cywilno – prawnych, wystawia noty księgowe oraz prowadzi rejestry not odsetkowych i korygujących

  W zastępstwie, rozlicza i uzgadnia wpłaty dochodów budżetowych, prowadzi rejestr dokumentów zakupu wpływających do DFK

  W zastępstwie, wystawia dokumenty sprzedaży, prowadzi ewidencję i rozliczenia ZFŚS oraz PKZP

  W zastępstwie, prawidłowo nalicza listy płac (weryfikuje składniki wynagrodzenia i potrąceń)

  Przygotowuje dokumenty do przekazania do archiwum zakładowego
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ(wymagania niezbędne)

  Wykształcenie: średnie

  Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w komórce księgowej

  Znajomość ustawy o rachunkowości

  Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy

  Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Znajomość przepisów z zakresu wynagrodzeń w sferze budżetowej, ubezpieczeń społecznych oraz podatku od osób fizycznych

  Umiejętność analizowania informacji

  Umiejętność organizacji pracy własnej oraz samodzielność

  Umiejętność formułowania pism i wniosków

  Bardzo dobra znajomość aplikacji biurowych (Excel, Word)

  Umiejętność pracy w zespole

  Komunikatywność

  Posiadanie obywatelstwa polskiego

  Korzystanie z pełni praw publicznych

  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE(wymagania dodatkowe)

  Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

  Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w obszarze finansów publicznych

  Umiejętność obsługi elektronicznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR

  Znajomość programów finansowo-księgowych linii PROGMAN

  Znajomość programu PŁATNIK

  Znajomość systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)
Co oferujemy

  Indywidualny rozkład czasu pracy

  Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

  Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych

  Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)

  Szkolenia

  Możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych

  pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dopłaty do żłobka, przedszkola, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)

  Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

  Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego no bardzo korzystnych warunkach

  Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

  Świetną lokalizację w centrum miasta
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

  CV i list motywacyjny

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  Oświadczenie o dobrej znajomości aplikacji Excel i Word

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Aplikuj

do 22 sierpnia 2021

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE

lub

w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 81993"
na adres:
Archiwum Państwowe w Szczecinie
ul. św. Wojciecha 13
70-410 Szczecin
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
519-584-711
lub mailowego na adres: kadry@szczecin.ap.gov.pl

  Dokumenty należy złożyć do: 22.08.2021

  Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

  Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...