Job type: Umowa na zastępstwo

Loading ...

Job content

Warszawa, dn. 21 sierpnia 2023 r.


DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W WARSZAWIE


zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:


młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz/młodszy ratownik medyczny ambulatorium z izbą chorych – w następujących jednostkach organizacyjnych:


Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce, ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa:

 • planowana liczba przyjęć maksymalnie 3 osoby;

Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie, ul. Chłopickiego 71 A, 04-275 Warszawa:

 • planowana liczba przyjęć maksymalnie 2 osoby;

Areszt Śledczy w Grójcu, ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Grójec:

 • planowa liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba;

Zakład Karny w Przytułach Starych, ul. Główna 32, 07-411 Rzekuń:

 • planowana liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba;

Zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej zyskujesz:

 • stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego;
 • wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej: 4 540 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia
oraz 4 270 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia.

Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej: 5 110 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia oraz 4 770 złnetto dla osób powyżej 26 roku życia;

 • możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby;

- dogodny rozkład czasu pracy w systemie 8 lub 12 godzinnym - wielozmianowym;

- na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby - 31 dni,
po 15 latach służby - 35 dni, po 20 latach -39 dni urlopu wypoczynkowego;

- nagrodę roczną, tzw. trzynastkę w wys. ok. 4 400 złnetto, nagrody uznaniowe, jubileuszowe - pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy i nie było ich w służbie a Ty ich zastępowałeś, wyróżnienie w formie urlopu;

 • raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto;
 • dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 400 zł netto na osobę;
 • zwrot kosztów dojazdu do służby;
 • rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę.

Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej zyskujesz prawo do uzyskania:

 • zasiłku na zagospodarowanie w wys. ok. 4 540 złnetto;
 • pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto;
 • comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto;

Ponadto w II połowie 2025 roku przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce zostanie oddana do użytkowania inwestycja w ramach Programu modernizacji Służby Więziennej
w latach 2022-2025 – przedsięwzięcie nr 7 – Poprawa warunków socjalno-bytowych funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych SW – „Funkcjonariusz Pro”.
W budynku znajdować się będzie 100 kwater tymczasowych przeznaczeniem dla nowoprzyjętych funkcjonariuszy nie posiadających własnej nieruchomości w miejscu pełnienia służby, bądź miejscowości pobliskiej.


Planowany termin przyjęcia do służby:

 • III – IV kwartał 2023

Praca w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.


Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
  w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, podległej szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

Wymagania dodatkowe na stanowisku młodszej pielęgniarki/młodszego pielęgniarza/ młodszego ratownika medycznego:
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
 • wykształcenie co najmniej średnie w zakresie pielęgniarstwa
 • dyplom ratownika medycznego (dotyczy absolwentów policealnych szkół średnich);
 • dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata lub magistra (dotyczy osób, które ukończyły szkołę wyższą lub wyższą szkołę zawodową na kierunku lub w specjalności ratownictwo medyczne realizującą w programie nauczania co najmniej cele, treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie ratownik medyczny).

Dokumenty jakie należy przesłać w celu wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego:

 • podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail;
 • wypełnioną ankietę personalną (będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
 • wypełniona ankietę bezpieczeństwa osobowego lub odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli stanowisko służbowe, o które ubiega się kandydat, jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej:
 • kserokopia książeczki wojskowej – z zapisem o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
 • oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych.;
 • zgoda kandydata na sprawdzenie posiadanego wykształcenia;
 • zgoda na przetwarzanie danych RODO;

Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 1 września 2023 r. drogą elektroniczną (format pdf), a w przypadku braku takiej możliwości, za pomocą przesyłki pocztowej poleconej (liczy się data wpływu do jednostki) na poniższy adres:


 • rekrutacja_oiswwarszawa@sw.gov.pl

 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
Ul. Wiśniowa 50
02 -520 Warszawa

 • LUB BEZŚPOŚREDNIO SKŁADAĆ DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W KTÓRYCH AKTUALNIE PROWADZONY JEST NABÓR NA OKREŚLONE STANOWISKO SŁUŻBOWE

z adnotacją „Nabór na stanowisko młodsza pielęgniarka, młodszy pielęgniarz, młodszy ratownik medyczny”.


W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 1 września 2023 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.


Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 • etapu wstępnego obejmującego:
 • ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na dział służby i stanowisko służbowe;
 • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów); ROZMOWY KWALIFIKACYJNE W PRZYPADKU ZAISTNIAŁEJ KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ PRZEZ WIDEO POŁĄCZENIE;
 • przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów); TEST WIEDZY ZGODNIE Z § 8 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 1 SIERPNIA 2018 ROKU W SPRAWIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MOŻE ZOSTAĆ PRZEPROWADZONY Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO;
 • badanie psychologiczne, w tym test psychologiczny;
 • uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;
 • przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata, w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018. poz. 1573) (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów); INFORMACJA O ZASADACH PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZOSTANIE PRZEKAZANIA W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM;
 • sporządzenie arkusza oceny kandydata;
 • wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, mając na względzie potrzeby etatowe służby oraz dotychczasowe wyniki uzyskane w trakcie etapu wstępnego;
 • etapu sprawdzającego obejmującego:
 • przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat ubiega się o stanowisko służbowe, które jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne’’ lub wyższej, i nie ma odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • etapu obejmującego utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający, przez podmiot właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;

 • etapu końcowego obejmującegoustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby
  w Służbie Więziennej, przez komisje lekarskie, o których mowa w art. 110 ust. 1 lub lekarzy wykonujących zadania służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych.

Ranking publikowany będzie na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów uwzględniający liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydatom umieszczonym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat zgodny z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydaci przesyłają do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oświadczenie w pisemnej formie informujące o dokonanym przez siebie wyborze jednostki organizacyjnej.


Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;
 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki
  i budownictwa - 20 punktów;
 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;
 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;
 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz
w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

 • stopień naukowy lub tytuł naukowy – 30 punktów;
 • aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska – 20 punktów;
 • posiadanie uprawnień budowlanych – 10 punktów;
 • posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego – 10 punktów;
 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego –
  8 punktów;
 • posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” – 10 punktów;
 • posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – 1 punkt.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 pod nw. numerami telefonu jednostek:

 • Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce, ul. Ciupagi 1, Warszawa,
  nr tel. 451 056 420; 22 321 76 12; 22 321 75 16;
 • Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie, ul. Chłopickiego 71, Warszawa,
  nr tel. 508 722 092; 22 512 65 11;
 • Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu, ul. Kłobucka, Warszawa,
  nr tel. 601 398 204; 22 354 51 04, 22 354 52 05; 22 354 51 14;
 • Areszt Śledczy w Grójcu, ul. Armii Krajowej 21, Grójec,
  nr tel. 662 184 834; 48 664 20 52 wew. 30;
 • Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22, Płock,
  nr tel. 504 343 882; 24 262 02 27,
 • Zakład Karny w Przytułach Starych, ul. Główna 32, 07-411 Rzekuń,
  nr tel. 512 662 714; 29 764 89 20, 29 764 89 21;
 • Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie ul. Wiśniowa 50
  nr tel. 695 886 606; 22 640 82 73, 22 640 82 63, 22 640 82 60, 22 640 82 59.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawiezarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2470 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia
1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1631 z późn. zm.).


Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:

 • art. 38 - 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470).
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631 z późn. zm.).

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Podpisał:

DYREKTOR OKRĘGOWY

Służby Więziennej w Warszawie

/-/ płk Zbigniew Brzostek


Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 50 (tel. 22 640 82 51).

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, e-mail: iod_warszawa@sw.gov.pl, tel. 22 640 82 51.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


Załącznik Nr 1 - Ankieta personalna

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o zdolności do testu sprawności

Załącznik Nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych RODO

Załącznik Nr 4 - Zgoda na postępowanie kwalifikacyjne RODO

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie kandydata- szkoła

Załacznik Nr 6 - Podanie

Załącznik nr 7 - ANKIETA dot. informacji o SW
Loading ...
Loading ...

Deadline: 13-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...