Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

wyposażanie uczniów w wiedzę ogólną z zakresu: roli uprawiania sportu i rekreacji w życiu człowieka, podstawowych zasad higieny, znajomości zasad uprawianych dyscyplin sportowych,

kształtowanie u uczniów sprawności fizycznej,

realizowanie programów wychowania fizycznego według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych,

aktualizowanie treści kształcenia w związku z rozwojem dyscyplin sportowych,

stałe ocenianie sprawności fizycznej i umiejętności uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń,

zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość o bazę sportową szkoły i jej wyposażenie,

wdrażanie uczniów do nawyku uprawiania sportu i rekreacji.
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...