Job type: Tymczasowa

Loading ...

Job content

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie

miasta stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

podinspektor ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów

w Zespole Projektów Ochrony Środowiska

Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

(Umowa o pracę na czas określony - na czas realizacji projektu.

Przewidywany czas realizacji projektu do dnia 31.03.2023 r.)

Projekt pn.: ,,Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na

terenie Warszawy’’.

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020.

Termin składania dokumentów: 29 lipca 2021 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Główne odpowiedzialności:

prowadzenie działań związanych z koordynacją, przygotowaniem projektu, w tym

przygotowaniem wniosków o finansowanie projektu; 

nadzór nad rozliczaniem projektu. Przygotowywanie i prowadzenie wymaganej

dokumentacji. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniami w trybie

zamówień publicznych i realizacją umów prowadzonych przez komórki w ramach

projektu; 

prowadzenie rejestrów i ewidencji i sprawozdań z realizowanego projektu.

Gromadzenie informacji dotyczących przygotowywanego i realizowanego projektu

między innymi z udziałem funduszy europejskich.

Charakterystyka pracy:

koordynacja, sprawozdawczość i rozliczanie projektu, zgodnie z wymogami

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 

weryfikacja wydatkowania środków, dokonywanych zamówień, zleceń i

umów pod kątem ich zgodności z przepisami dotyczącymi funduszy

europejskich, 

gromadzenie, analiza i udostępnianie komórkom i jednostkom

organizacyjnym informacji o realizacji projektu, 

wsparcie merytoryczne z zakresu zasad funduszy Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla komórek i jednostek

organizacyjnych na każdym etapie realizacji projektu, 

gromadzenie i przechowywanie dokumentacji projektów, 

udział w naradach i komitetach monitorujących dotyczących przygotowania

i realizacji projektu; 

praca na stanowisku związana ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań

oraz m.in. następujących aktów prawnych: przepisy prawne z zakresu struktury i

porządku prawnego UE oraz funduszy europejskich, źródeł dofinansowania oraz

możliwości ubiegania się o wsparcie z funduszy europejskich, przepisy prawa

administracyjnego, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa Prawo

zamówień publicznych, ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Budynek wyposażony w podjazdy oraz windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Ciągi

komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na parterze

znajduje się toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Odległość usytuowania toalety do stanowiska pracy przekracza określone normy.

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Drzwi do

pomieszczenia uniemożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy

dojścia i przejścia ograniczają poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych,

rozmowami telefonicznymi, kontaktem z różnymi jednostkami i instytucjami,

przemieszczaniem się w budynku i poza nim. Możliwe wyjazdy służbowe poza Warszawę.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom

niewidomym.

Wymagania niezbędne: 

obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby

nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.

1282), 

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

umyślne przestępstwo skarbowe, 

nieposzlakowana opinia, 

umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to

stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną, 

komunikatywna znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas testu

wiedzy lub/i rozmowy kwalifikacyjnej, 

wykształcenie wyższe minimum I stopnia, 

powyżej pół roku doświadczenia zawodowego w zakresie: 

przygotowywania projektów do realizacji z wykorzystaniem środków Unii

Europejskiej lub 

pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów realizowanych z

wykorzystaniem środków Unii Europejskiej lub 

wdrażania projektów realizowanych z wykorzystaniem środków Unii

Europejskiej, 

wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, komunikacja, samodzielność,

sumienność, współpraca, dążenie do rezultatów.

Wymagania dodatkowe:

wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu administracji, zarządzania,

finansów,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym

datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, 

list motywacyjny, 

kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych minimum I stopnia, 

kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku

kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a

ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j.

Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), 

odznaczenie w elektronicznym formularzu oświadczeń: o posiadanym

obywatelstwie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni

praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe, o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie

danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji jest

równoznaczne ze złożeniem oświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów dostępne są na stronie

Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: https://erekrutacje-

bip.um.warszawa.pl/procedura.php

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią

ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza

aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji urzędu dostępnego na stronie

internetowej www.bip.warszawa.pl

Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, urząd/urząd dzielnicy

umożliwi dostęp do Internetu i złożenia aplikacji drogą elektroniczną, w swoich

siedzibach: Urząd m.st. Warszawy (pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro 14, punkt

obsługi klienta) oraz w siedzibach urzędów dzielnic m.st. Warszawy.

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...