referendarz

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

View: 101

Update day: 13-05-2023

Location: Warsaw Mazowieckie

Category: Environment / Waste Services

Industry:

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Referendarz
w Wydziale Orzecznictwa I, Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami
#administracja publiczna #gospodarka wodna #prawo
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
2
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
UL. Nowy Świat 6/12
Ważne do
19 grudnia
2022 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Prowadzi postępowania administracyjne w obszarze gospodarki wodnej, pierwszej instancji w sprawach dotyczących: wydania pozwolenia wodnoprawnego, udzielenia przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego oraz w drugiej instancji w sprawach dotyczących zgód wodnoprawnych, o ustalenie charakteru wód, a także w drugiej instancji w trybach nadzwyczajnych, w tym: opracowuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym; rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie, zażaleń, ponagleń; wydaje zaświadczenia; prowadzi inne czynności w postępowaniu administracyjnym (w tym: prowadzi postępowania wyjaśniające, przygotowuje projekty pism procesowych, udostępnia akta, prowadzi postępowania dowodowe, przeprowadza oględziny i rozprawy administracyjne)
Monitoruje stan prawny, orzecznictwo i poglądy doktryny w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w obszarze gospodarki wodnej
Przeprowadza kontrole w obszarze gospodarowania wodami przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w tym prowadzi czynności kontrolne, gromadzi dowody kontroli, występuje o wyjaśnienia i opinie
Udostępnia informacje publiczne w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych
Rozpatruje i przekazuje zgodnie z właściwością skargi, wnioski i petycje w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w obszarze gospodarki wodnej
Udostępnia informacje w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w oparciu o ustawę o udostępnainiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i publikację informacji zgodnie z przepisami tej ustawy
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub ochrona środowiska lub z zakresu gospodarki wodnej lub budownictwa
Znajomość przepisów ustaw i umiejętność ich praktycznego stosowania:
Prawo wodne
Kodeks postępowania administracyjnego
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
o ochronie przyrody
Prawo budowlane
o kontroli w administracji rządowej
Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
Skuteczna komunikacja
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
dogodną lokalizację
elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 10.00
dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, dodatek za wysługę lat, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych
pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie pakietu medycznego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP
udogodnienia dla rowerzystów - stojaki na rowery na terenie ministerstwa, prysznic
owocowe wtorki
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 19 grudnia 2022

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 111809"

na adres:
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa

Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DOK-260,261/22", należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 630 18 24 lub 22 630 17 19
lub mailowego na adres: rekrutacja@mi.gov.pl
Dokumenty należy złożyć do: 19.12.2022
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Loading ...
Loading ...

Deadline: 27-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...