Job type: Umowa o pracę stałą

Salary: 3 810 zł miesięcznie

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Referent
Do spraw: szkoleń, służby przygotowawczej oraz organizacji staży i praktyk w Wydziale Personalnym IPP
#administracja publiczna #skarbowość
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
IAS ul. Damrota 25 40-022 Katowice
Ważne do
14 lutego
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
3809,93 zł brutto
Człowiek - najlepsza inwestycja
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Wspiera działania dotyczące rekrutacji i zgłaszania uczestników na szkolenia centralne oraz studia podyplomowe organizowane przez Krajową szkołę Skarbowości, Ministerstwo Finansów Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i inne ośrodki szkoleniowe w celu realizacji potrzeb szkoleniowych pracowników i funkcjonariuszy
Wykonuje czynności pomocnicze związane ze szkoleniami regionalnymi dla pracowników oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych kompetencji interpersonalnych zapewnienia uprawnień do wykonywania czynności na stanowisku pracy oraz realizacji indywidualnych potrzeb szkoleniowych
Wykonuje czynności pomocnicze przy ocenie celowości i zasadności uczestnictwa pracownika/funkcjonariusza w odpłatnym szkoleniu zewnętrznym w celu uzupełnienia wiedzy lub umiejętności zawodowych zdobycia lub zachowania uprawnień koniecznych do wykonywania czynności na stanowisku pracy.
Wykonuje czynności pomocnicze przy obsłudze szkoleń z wykorzystaniem metody e-learning w systemie Zdalnej Edukacji Resortu Finansów Atena2 w celu umożliwienia pracownikom lub funkcjonariuszom uczestnictwa w tych szkoleniach.
Wprowadza do programu kadrowego informacje o ukończonych szkoleniach na podstawie przedłożonych przez pracowników zaświadczeń w celu aktualizacji danych w aktach osobowych. sporządza wymagane sprawozdania i analizy w celu ustalenia potrzeb szkoleniowych oraz ustalenia wykonania planu szkoleń zaplanowanych w danym roku.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania, argumentowania
Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
Stabilną pracę w jednostkach administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7:00 a 7:30
Możliwość częściowego wykonania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna)
Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. ,,trzynastka’’)
Nagrody jubileuszowe
Pakiet socjalny m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferowanych warunkach, zapomogi dla osób w trudnych sytuacjach życiowych, dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych
Możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową
Dofinansowanie do zakupu okularów
Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie
Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach
Praca w przyjaznej atmosferze oraz dogodna lokalizacja miejsca pracy poprzez bliskość głównych węzłów komunikacyjnych
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 14 lutego 2022

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 91607"

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
nabór – referent IPP - IP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(32) 207-65-10

WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 14.02.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...