referent

TOP 100 KANCELARII

View: 96

Update day: 23-11-2022

Location: Pruszków Mazowieckie

Category: Sales

Industry: Advertising Services

Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:referent do spraw orzecznictwa podatkowego w Referacie Podatków Majątkowych i Sektorowych01-513 Warszawa ul. A.Felińskiego 2bZakres Zadań Wykonywanych Na Stanowisku Pracy
 • Prowadzi postępowania podatkowe objęte właściwością urzędu w celu wykonywania obowiązków podatkowych.
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu wydania zarządzenia zabezpieczenia na majątku dłużnika.
 • Orzeka w zakresie kar porządkowych w celu zdyscyplinowania podatników/płatników/ inkasentów do terminowego i prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
 • Ustala wysokości kosztów postępowania w celu prawidłowej realizacji przepisów podatkowych.
 • Wydaje zaświadczenia w zakresie właściwości rzeczowej komórki w celu dostarczenia posiadanych przez urząd informacji.
Warunki pracyStanowisko pracy znajduje się w dziewięciokondygnacyjnym budynku biurowym, z czego pomieszczenia Urzędu Skarbowego zlokalizowane są na parterze oraz I, II i III piętrze. Budynek częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu znajduje się podjazd, w budynku są dwie windy osobowe, toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca może być wykonywana pod presją czasu.Inne InformacjeW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
NA WSKAZANY ADRES E-MAIL: nabory_warszawa.ias.warszawa@mf.gov.pl NALEŻY PRZESŁAĆ SKAN WSZYSTKICH WYMAGANYCH W OGŁOSZENIU DOKUMENTÓW, NATOMIAST W PRZYPADKU WYŁONIENIA KANDYDATA DO ZATRUDNIENIA DOSTARCZYĆ ICH ORYGINAŁ.CV I LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE PODPISEM WŁASNORĘCZNYM LUB ELEKTRONICZNYM (ePUAP)WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ, PODPISEM WŁASNORĘCZNYM LUB ELEKTRONICZNYM (ePUAP).Objaśnienia Co Do Korzystania z Powyższej Funkcjonalności Można Znaleźć TutajW/w dokumenty można podpisać za pomocą profilu zaufanego poprzez tzw. "podpisywarkę" na portalu ePuap.https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/podpisz-dowolny-dokument-wykorzystaj-do-tego-profil-zaufanyWzory Oświadczeń Obowiązujących Przy Naborach Do Pracy w Izbie Administracji Skarbowej Dostępne Są Na Stronie Internetowej Pod Adresemhttp://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczenCV POWINNO ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia niezbędny do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o pracę stanowisku, kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o pracę stanowisku. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.Planujemy Następujące Metody/techniki Naboru
 • Weryfikacja formalna ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna są etapami obligatoryjnymi.
 • W zależności od liczby kandydatów zastosujemy dodatkowe metody naboru: test wiedzy i/lub sprawdzian praktyczny.
Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, natomiast wynik naboru zostanie zamieszczony na stronie KPRM oraz BIP+.Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zajmowaniu określonych stanowisk lub pełnienia określonych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.Nabór może być prowadzony częściowo lub całkowicie zdalnie.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegoPozostałe Wymagania Niezbędne
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Umiejętności analityczne
 • Odpowiedzialność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkoweDokumenty i Oświadczenia Niezbędne
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i Oświadczenia Dodatkowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-07Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce Składania DokumentówIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A.Felińskiego 2B01-513 Warszawaw zamkniętej kopercie z dopiskiem: US Pruszków nr ogłoszenia 109320Aplikacje można również składać w formie jednego pliku pdf na adres: nabory_warszawa.ias.warszawa@mf.gov.plw tytule e-maila należy wpisać: US Pruszków nr ogłoszenia 109320lub elektronicznie przez ePUAP
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...