referent

TOP 100 KANCELARII

View: 102

Update day: 22-11-2022

Location: Lubin Dolnośląskie

Category: Sales

Industry: Advertising Services

Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Izba Administracji Skarbowej we WrocławiuDyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Urzędzie Skarbowym w Lubinie53-333 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 24, 26Zakres Zadań Wykonywanych Na Stanowisku Pracy
 • Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego oraz ustalenie zobowiązania podatkowego, w tym także z tytułu nieujawnionych źródeł w celu wytypowania podatników do kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego
 • Zarządza ryzykiem zewnętrznym oraz identyfikuje obszary zagrożeń w celu wypełniania obowiązków podatkowych i celnych
 • Dokonuje czynności sprawdzających dot. deklaracji i zeznań oraz czynności sprawdzających na zlecenie innych urzędów skarbowych celem ustalenia stanu faktycznego
 • Bada zasadność zwrotu podatku oraz wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku celem weryfikacji złożonych deklaracji ze stanem rzeczywistym
 • Realizuje zadania związane z wymianą informacji i międzynarodową współpracą w sprawach podatkowych w celu właściwej realizacji zadań komórki organizacyjnej
Warunki pracy
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
 • Budynek biurowy: siedziba Urzędu Skarbowego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 94 w Lubinie
 • Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajduje się miejsce oznaczone dla osób niepełnosprawnych
 • Wejście do budynku od strony ul. Marii Skłodowskiej Curie nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych
 • Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
 • Zaplecze socjalne
Inne InformacjeW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
 • APLIKUJ PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY (APLIKUJ ELETRONICZNIE). WYMAGANE OŚWIADCZENIA ZNAJDUJĄ SIĘ W FORMULARZU ZGŁOSZENIA, A JEŚLI ZOSTANIESZ WYBRANY DO ZATRUDNIENIA TO PODPISANE DOKUMENTY DOSTARCZYSZ PRZED ZATRUDNIENIEM.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. W przypadku składania oferty w formie papierowej oświadczenia podpisz odręcznie.
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym e-mailowo lub telefonicznie.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś lub dostarczyłeś po terminie.
 • W swojej ofercie podaj: miejsce zamieszkania i dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) oraz numer ogłoszenia.
 • Udokumentuj doświadczenie zawodowe niezbędne/dodatkowe kopiami dokumentów potwierdzającymi jednoznacznie jego długość i rodzaj. Do dokumentów takich należą m.in. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje, zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zapoznaj się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl
 • Wzory oświadczeń oraz klauzulę informacyjną dla kandydatów ubiegających się o pracę w służbie cywilnej znajdziesz pod adresem: http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
 • Jeśli zostaniesz wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu obowiązany będziesz do złożenia oświadczeń wynikających z:
 • art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegoPozostałe Wymagania Niezbędne
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkoweDokumenty i Oświadczenia Niezbędne
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i Oświadczenia Dodatkowe
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-21Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce Składania DokumentówIzba Administracji Skarbowej we Wrocławiu53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 24, 26 (pocztą lub osobiście: kancelaria – parter, pok. 5)
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...