referent

TOP 100 KANCELARII

View: 100

Update day: 27-05-2023

Location: Chojnice Pomorskie

Category: Sales

Industry: Advertising Services

Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Izba Administracji Skarbowej w GdańskuDyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:referent do spraw obsługi bezpośredniej w Referacie Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Chojnicach80-831 Gdańsk ul. Długa 75/76Zakres Zadań Wykonywanych Na Stanowisku Pracy
 • Przyjmuje deklaracje podatkowe, wnioski, informacje i inne dokumenty, w tym w formie elektronicznej
 • Wydaje zaświadczenia
 • Identyfikuje i rejestruje w systemie informatycznym przyjęte dokumenty
 • Prowadzi sprawy związane z kasami rejestrującymi
 • Wspiera podatników i inne podmioty w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych
 • Wprowadza do systemu informatycznego dane szczegółowe z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów
 • Przetwarza dane przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • Udziela pisemne informacje podmiotom uprawnionym w zakresie niezastrzeżonym do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, w pozycji siedzącej
 • praca biurowa pod presją czasu
 • praca związana z koniecznością poruszania się po budynku
Miejsce i Otoczenie Organizacyjno-techniczne Stanowiska Pracy
 • budynek posiada windę
 • budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych
Inne InformacjeW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
 • Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 4 928,51 brutto oraz dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
 • ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY (przycisk – APLIKUJ ELETRONICZNIE).
 • W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
 • W przypadku składania oferty pocztą tradycyjną - list motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór - wzory oświadczeń.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentówII - sprawdzian wiedzy on-lineIII- rozmowa kwalifikacyjna ms teams
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu, będą powiadamiani za pomocą poczty elektronicznej o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach adresu e-mail, ale również numeru telefonu kontaktowego. Prosimy również o sprawdzanie w skrzynkach e-mail innych folderów np. spam, w których omyłkowo może zostać umieszczona wiadomość.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 • Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 300-23-26 (pytania dot. procesu naboru) oraz pod nr tel. 52 396-54-31 (pytania merytoryczne)
Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegoPozostałe Wymagania Niezbędne
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkoweDokumenty i Oświadczenia Niezbędne
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów lub współpracy z tymi organami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 z późn. zm.) - obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i Oświadczenia DodatkoweDokumenty należy złożyć do: 2023-04-04Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce Składania DokumentówIzba Administracji Skarbowej w Gdańskuul. Długa 75/7680-831 Gdańsk
Loading ...
Loading ...

Deadline: 11-07-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...