Loading ...

Job content

Liczba stanowisk

1

Wymiar etatu

1

Status

nabór w toku

Miejsce pracy

Katowice
ul. Owocowa3

Ważne do

3sierpnia
2021 r.

Wynagrodzenie
zasadniczne

około 3600,00 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

  Nalicza wynagrodzenie osobowe, sporządza listy płac, dokonuje wypłaty wynagrodzeń

  Rozlicza umowy cywilnoprawne

  Nalicza składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych, wpłaty PPK

  Nalicza nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalenty

  Wystawia zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych i dotyczących stosunku prac

  Oblicza zasiłki z tytułu choroby, macierzyństwa i innych wynikających z ustawy o ubezpieczeniach społecznych

  Obsługuje program PŁATNIK – prawidłowe i terminowe wysyłanie do ZUS w wersji elektronicznej dokumentów rozliczeniowych

  Przygotowuje przelewy bankowe

  Dekretuje dowody księgowe i prowadzi ewidencję księgową w systemie SOFTUS

  Dokonuje analizy prawidłowości i realności zapisów księgowych, obrotów i sald kont księgowych

  Dokonuje analizy i monitoruje prawidłowości realizacji poniesionych kosztów i wykonania wydatków budżetowych

  Wstępnie przygotowuje dane sprawozdawcze

  Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów potwierdzających dokonanie operacji gospodarczych

  Obsługuje bankowe systemy informatyczne oraz system TREZOR, BGK zlecenia, ePUAP

  Dokonuje kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ(wymagania niezbędne)

  Wykształcenie: średnie

  Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata praca w księgowości, wydziałach finansowych

  Znajomość ustawy o służbie cywilnej

  Znajomość ustawy o statystyce publicznej

  Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów

  Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe

  Współpraca

  Komunikacja interpersonalna i pisemna

  Rzetelność

  Znajomość MS Office

  Znajomość następujących aktów prawnych: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej, o systemie ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowym od osób fizycznych

  Poszukiwanie informacji

  Posiadanie obywatelstwa polskiego

  Korzystanie z pełni praw publicznych

  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE(wymagania dodatkowe)
  Wykształcenie: średnie ekonomiczne
  Myślenie analityczne
Co oferujemy

  Ruchomy czas pracy

  Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)

  Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

  Miejsce do odświeżenia się

  Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

  Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

  Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

  Pomoc rzeczowo-finansowa w trudnych sytuacjach

  Pożyczki na cele mieszkaniowe
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

  CV i list motywacyjny

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Aplikuj

do 3 sierpnia 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 81839"
na adres:
Urząd Statystyczny w Katowicach
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Owocowa 3
40-158 Katowice

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32-77-91-227

WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE

  Dokumenty należy złożyć do: 03.08.2021

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Loading ...
Loading ...

Deadline: 29-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...