Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Twój Zakres Obowiązków
 • Przygotowywanie raportów i analiz związanych z rozliczeniami prowizyjnymi.
 • Wykonywanie raportów ad-hoc oraz udział w cyklicznym raportowaniu (dzienne, tygodniowe, miesięczne).
 • Wykonywanie wielowymiarowych analiz.
 • Analiza odchyleń i identyfikacja zagrożeń oraz negatywnych zjawisk dla Spółki.
Nasze wymagania
 • Wykształcenie wyższe ( preferowane kierunki: matematyka, statystyka, ekonomia, ekonometria)
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, a w szczególności MS Excel
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Doświadczenie w obszarze raportowania, analizy danych, przygotowywania raportów
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność i nastawienie na współpracę
 • Rzetelność, skrupulatność i staranność w realizacji zadań
Mile widziane
 • Znajomość języka SQL
 • Znajomość systemów Business Intelligence (np. OBI)
To oferujemy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie
 • Praca w nowoczesnym i międzynarodowym koncernie
 • Możliwość pracy z ekspertami z różnych branż
 • Wyzwania zawodowe na światowym poziomie
 • Uczestnictwo w dużych, nowatorskich projektach
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod pracy
Zgłoszenie powinno zawierać
 • Życiorys zawodowy (CV)
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Prosimy o przesłanie aplikacji do dnia 10.07.2022r. na adres:https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a753cd88232e4cc0bb87e89d72d6b63d
 • KLAUZULA INFORMACYJNA:
Kliknięcie Przycisku „Wyślij” Jest Równoznaczne z

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych ENERGA - Obrót SA dla kandydatów do pracy i zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji.
 • wyrażeniem zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji (także uzyskanych podczas przeprowadzania testów weryfikujących przydatność kandydatki/kandydata do danego stanowiska) przez Energa Obrót SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472, w okresie do zakończenia procesu rekrutacji,
 • zapoznaniem się z obowiązkiem informacyjnym poniżej.
Przekazanie danych osobowych zwykłych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹
 • 1-2 Kodeksu pracy jest dobrowolne, a ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez ENERGA - Obrót SA
Dotyczące Zdrowia Lub Orzeczeń o Niepełnosprawności, Prosimy o Odznaczenie w Formularzu Aplikacyjnym Stosownej Zgody (Zgoda Nr 1), Treść Zgody

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnych kategorii, np.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA - Obrót SA moich danych osobowych szczególnych kategorii, określonych w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji tego procesu rekrutacji.”

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnych kategorii, ale nie zostanie wyrażona właściwa zgoda w formularzu aplikacyjnym zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnych kategorii.

Jeżeli Przekazane Nam Dane Mają Być Przetwarzane w Przyszłych Naborach, Przez Okres Dłuży Niż Do Zakończenia Bieżącego Procesu Rekrutacji, Prosimy o Odznaczenie w Formularzu Aplikacyjnym Stosownej Zgody (Zgoda Nr 2), Treść Zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych na potrzeby realizacji tego procesu rekrutacji przez ENERGA - Obrót SA, w okresie 6 miesięcy od jego zakończenia, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez ENERGA - Obrót SA.”

Jeżeli Przekazane Nam Dane Mają Być Przetwarzane w Ponowionej Rekrutacji Na To Stanowisko (kandydat Rezerwowy), Przez Okres Dłuższy Niż Do Zakończenia Bieżącego Procesu Rekrutacji, Prosimy o Odznaczenie w Formularzu Aplikacyjnym Stosownej Zgody (zgoda Nr 3), Treść Zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zebranych w tym procesie rekrutacji przez ENERGA - Obrót SA, przez okres 6 miesięcy od jego zakończenia, w związku z umieszczeniem mojej kandydatury na liście rezerwowej wyżej wymienionej rekrutacji”

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych Oraz Uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwane Dalej RODO) Uprzejmie Informujemy, Że

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administratorem danych osobowych (ADO) jest: ENERGA - Obrót SA z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail:. iod.energa-obrot@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych: przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych;

przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;

podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Wymóg podania danych: przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje: Imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe kandydata; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych; dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych.

Odbiorcami danych osobowych mogą zostać: podmioty Grupy Orlen, w tym Energa S.A., Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.; podmioty świadczące usługi prawne; podmioty dostarczające korespondencję; podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji; podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora; podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora; portale rekrutacyjne, w tym eRecruiter.pl.

Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli wyrażono zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach lub ponowionej rekrutacji jako kandydat rezerwowy, to dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do czasu jej obowiązywania, a następnie zostaną usunięte po okresie 6 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji.

Informujemy o Przysługujących Prawach Do
 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii; sprostowania swoich danych osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych; przenoszenia danych; wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO – z tych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2).
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).
Loading ...
Loading ...

Deadline: 25-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...