Loading ...

Job content

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. działa od 1992 roku.
W swojej działalności łączy funkcje banku zrzeszającego i banku komercyjnego. Tworzy jedno z największych zrzeszeń banków spółdzielczych w Polsce, co daje mu czołową pozycję wśród instytucji finansowych w kraju. Dla banków spółdzielczych pełni role: dostawcy usług, partnera biznesowego i reprezentanta w środowiskach opiniotwórczych. W ramach działalności komercyjnej Bank BPS S.A. specjalizuje się w obsłudze samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki. Świadczy usługi dla klientów korporacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych.

Specjalista ds. Modeli Scoringowych i Ratingowych

Miejsce pracy: Warszawa

Główne Zadania

 • rozwój i utrzymanie modeli w obszarze ryzyka kredytowego (modele scoringowe/ratingowe oraz modele odpisowe),
 • rozwój metodologii kalkulacji odpisów z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z Rekomendacją R,
 • sporządzanie raportów i analiz na potrzeby wewnętrzne oraz na potrzeby zewnętrznych instytucji nadzorczych i regulacyjnych,
 • aktywny udział w rozwoju i utrzymaniu narzędzi i systemów informatycznyc

Nasze Oczekiwania

 • doświadczenie w obszarze modelowania ryzyka kredytowego (budowa, rozwój modeli, wykonywanie analiz statystycznych) lub walidacji modeli
 • znajomość metod statystycznych i technik modelowania w praktyce
 • wiedza z zakresu regulacji i rekomendacji nadzorczych z obszaru ryzyka kredytowego
 • umiejętność przetwarzania i analizy danych - SQL, R, VBA
 • wykształcenie wyższe, kierunki związane z: statystyką, matematyką, ekonometrią, metodami ilościowymi, fizyką, ekonomią.

Oferujemy

 • możliwość pracy zdalnej
 • prywatną opiekę medyczną
 • ubezpieczenie grupowe
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • dofinansowanie działań szkoleniowych
 • możliwość korzystania z pakietów sportowych
 • dostęp do platformy e-learningowej języków obcych: angielski, hiszpański, niemiecki, włoski
 • Pracowniczy Program Emerytalny

Klauzula informacyjna RODO:

Klikając w przycisk „Wyślij” Twojedane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81. Administrator przywiązuję znaczą uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego też wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mailiod@bankbps.pllub pisemnie pod adresem Administratora. Administrator zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku, gdy esz na stanowisko związane z zawarciem umowy o pracę Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, które wskazałeś, a ich podanie nie wynika z przepisów prawa (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W przypadku, gdy esz na stanowisko związane z zawarciem umowy cywilnoprawnej w tym związane z zawarciem umowy o prowadzenie praktyki zawodowej, Twoje dane osobowe zawsze przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w prawnie uzasadnionym interesie jakim jest ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO), jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. Administrator nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacyjnym. Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych i do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywałoby się na podstawie zgody. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO (tekst dostępny na stronie: https://eur-lex.europa.eu). Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od daty wpłynięcia do Banku aplikacji.

Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć również podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne oraz podmioty świadczące usług rekrutacyjne (w tym portale, za pośrednictwem których pozyskiwane są CV) oraz kadrowe, jak również dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi: pocztowe, kurierskie, prawne i audytowe.


Zgody dot. przetwarzania danych osobowych:

Loading ...
Loading ...

Deadline: 24-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...