Job type: Umowa na zastępstwo

Loading ...

Job content

www.ztm.waw.pl ul. Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa, tel.: 22 459 43 79OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. obsługi infrastruktury

w Dziale Zarządzania Infrastrukturą Komunikacyjną


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie
 • minimum 5-letni udokumentowany ogólny staż pracy (przy wykształceniu wyższym wymagany 4-letni staż pracy)
 • minimum 3 lata doświadczenia w obszarze eksploatacji, sprawdzania, wykonywania lub nadzoru nad wykonywaniem
instalacji w obiektach budowlanych (po stronie inwestora lub wykonawcy)
 • samodzielne prowadzenie spraw
 • samodzielne prowadzenie dokumentacji
 • znajomość regulacji prawnych w obszarze merytorycznym
 • znajomość programów biurowych (MS Office)
 • wiedza w obszarze instalacji elektroenergetycznych
 • prawo jazdy kat. B – kierowanie samochodem służbowym
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe w obszarze: budownictwo, transport, kierunki techniczne (w szczególności energetyka,
elektryka lub pokrewne)
 • 5 lat doświadczenia w obszarze eksploatacji, sprawdzania, wykonywania lub nadzoru nad wykonywaniem instalacji
w obiektach budowlanych (po stronie inwestora lub wykonawcy).
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem zamówień oraz nadzorem nad ich realizacją,
 • świadectwo kwalifikacyjne do 1 kV
 • znajomość regulacji prawnych, w szczególności prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych
 • znajomość zasad sporządzania umów
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej
 • odpowiedzialność, komunikatywność, sumienność, odporność na stres, gotowość do doskonalenia zawodowego,
dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Eksploatacja systemów oraz instalacji elektroenergetycznych i automatyki budynkowej na obiektach Warszawskiego
Transportu Publicznego.
 • Udział w realizacji projektów z obszaru OZE, elektromobilności oraz modernizacji oświetlenia.
 • Zapewnienie należytego stanu technicznego ww. systemów i instalacji poprzez: odbiory techniczne, systematyczną
kontrolę jakości prac konserwacyjnych i naprawczych, prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej.
 • Nadzór nad prawidłowym działaniem i eksploatacją instalacji budynkowych znajdujących się na obiektach
administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, w tym: instalacje elektryczne, oświetleniowe, stacje
ładowania pojazdów elektrycznych, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii i zasilacze awaryjne.
 • Zlecanie i rozliczanie prac realizowanych przez podmioty zewnętrzne.
 • Przygotowywanie, opiniowanie i realizacja zamówień publicznych w zakresie prac rozwojowych, inwestycyjnych oraz
eksploatacyjnych obiektów.
 • Podejmowanie inicjatywy oraz poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w obiektach
administrowanych przez ZTM oraz w zakresie modernizacji i rozwoju tych obiektów.
 • Przygotowanie i realizacja umów oraz specyfikacji.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w siedzibie ZTM, przy ul. Grochowskiej 316/320 w Warszawie. Praca w obiektach komunikacji zbiorowej m.st. Warszawy
i placach budowy.www.ztm.waw.pl ul. Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa, tel.: 22 459 43 79Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych,
przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Praca w terenie, praca na wysokości do 3 metrów, praca w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych.


Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • kserokopie / skany dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kserokopie/ skany dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji
 • kserokopie / skany świadectw pracy oraz zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu zawierające okres
zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy (skan zaświadczenia w przypadku przesyłania
dokumentów drogą elektroniczną)
 • kserokopia / skan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie (skan oświadczenia
w przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną)
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych -
podpisane własnoręcznie (skan oświadczenia w przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną)
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie (skan oświadczenia w przypadku
przesyłania dokumentów drogą elektroniczną)
 • klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - podpisana własnoręcznie
(skan klauzuli w przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną)

Druk zawierający oświadczenia i klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego: https://www.ztm.waw.pl/pracuj-w-ztm/

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składaćw wybrany sposób w poniżej podanym terminie:

1. w wersji elektronicznej - przesłaćna adres mailowy:rekrutacja@ztm.waw.plwpisując w tytule wiadomości: „Specjalista

ds. obsługi infrastruktury”– do 05.07.2023 r.
2. w wersji papierowej - osobiście lub przesłać do pod adresem: Zarząd Transportu Miejskiego, Kancelaria Główna,

ul. Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Specjalista ds. obsługi
infrastruktury” – do 05.07.2023 r. do godz. 16:00.


Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru – testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
Działania rekrutacyjne (m.in. test wiedzy i kompetencji, rozmowa kwalifikacyjna) planowane są w terminie od 6 do

20 lipca 2023 r.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Informacja Administratora Danych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

Niniejsza informacja przekazywana jest w celu realizacji wymogu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego "RODO",

w związku prowadzeniem przez Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie naboru kandydatów na wolne stanowiska

urzędnicze (w tym kierownicze), stanowiska pomocnicze i obsługi oraz na zastępstwo.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie (03-839),

ul. Grochowska 316/320, dalej jako „ZTM”;www.ztm.waw.pl ul. Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa, tel.: 22 459 43 79

2) z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób:

a) listownie, na adres siedziby ZTM,

b) pocztą elektroniczną pod adresem: ztm@ztm.waw.pl,

c) telefonicznie: 22 459 41 00,

d) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP;

3) ZTM powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować pod adresem

e-mail: iod@ztm.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby ZTM;

4) ZTM będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22¹ § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

ciążącego na pracodawcy,

b) art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w zakresie danych o niepełnosprawności (w przypadku,

gdy kandydat poda takie dane w dokumentach aplikacyjnych z własnej inicjatywy) – przetwarzanie jest niezbędne

do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez pracodawcę lub osobę, której dane dotyczą,

w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie danych osobowych zebranych podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz wyników

ewentualnych testów kwalifikacyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie

uzasadnionych interesów realizowanych przez pracodawcę, polegających na weryfikacji kwalifikacji i umiejętności

kandydatów do pracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja,

d) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody kandydata – w zakresie danych podanych

w dokumentach aplikacyjnych, innych niż dane, o których mowa w art. 22¹ § 1 i 4 Kodeksu pracy oraz dane

o niepełnosprawności,

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

Informujemy również, że:

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ZTM przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od momentu

zakończenia procesu rekrutacyjnego.

7) Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione:

a) podmiotom świadczącym usługi na rzecz ZTM, w szczególności usługi IT, prawne, archiwizacji i niszczenia

dokumentów,

b) podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie

obowiązującego;

8) w związku z przetwarzaniem przez ZTM Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopi – zgodnie z art. 15 RODO,

b) sprostowania i uzupełnienia danych gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne – zgodnie z art. 16 RODO,

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO,

d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 18 RODO,

e) przenoszenia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 20 RODO,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – zgodnie z art. 21 RODO,

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przy czym wycofanie

zgody na przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO);

9) w celu skorzystania z wyżej wymienionych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony

Danych, korzystając ze wskazanych danych kontaktowych;

10) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku

uznania, że ZTM przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO;

11) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ § 1 i 4 Kodeksu pracy jest niezbędne,

aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym; podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga

Pani/Pana wyraźnej zgody;

12) posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność

z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

13) w oparciu o Pani/Pana dane osobowe ZTM nie będzie podejmował decyzji opartych na zautomatyzowanym

przetwarzaniu, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, które miałyby wpływ na Pani/Pana sytuację prawną

lub mogłyby w inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa lub obowiązki.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 08-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...