specjalista

TOP 100 KANCELARII

View: 133

Update day: 01-11-2023

Location: Gorzów Wielkopolski Lubuskie

Category: Other

Industry: Advertising Services

Position: Mid-Senior level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradDyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:specjalista do spraw brd i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Gorzowie Wlkp.00-874 Warszawa ul. Wronia 53Zakres Zadań Wykonywanych Na Stanowisku Pracy
 • Prowadzi sprawy związane z organizacją ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome, stałe i tymczasowe), utrzymanie sygnalizacji świetlnej. Współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg, zlecaniu i odbiorach robót z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Prowadzi zagadnienia związane ze szkodami komunikacyjnymi i współpracuje z towarzystwami ubezpieczeniowymi określając koszty naprawy wyposażenia pasa drogowego, sporządzając opinie i opisy do szkód
 • Opracowuje projekty decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego
 • Przygotowuje i opracowuje opinie w sprawie lokalizacji i umieszczania obiektów oraz urządzeń w pasie drogowym, zjazdów, reklam i współpracuje z inwestorami urządzeń oraz Wydziałami Oddziału i urzędów państwowych oraz samorządowych
 • Prowadzi sprawy i korespondencję związaną ze skargami i wnioskami spływającymi do Rejonu dotyczącymi administrowanej sieci dróg
 • Uczestniczy w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych przy Starostwach w spawach dotyczących zarządzanej przez rejon sieci drogowej
 • Przygotowuje dokumentację przetargową i uczestniczy w postępowaniach o zamówienia publiczne
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • Praca w terenie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
Inne InformacjeW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Praca wykonywana w siedzibie Rejonu oraz na terenie działania Oddziału
Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracyco najmniej 1 rok doświadczenia zawodowegoPozostałe Wymagania Niezbędne
 • Prawo jazdy kat. B
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy prawo zamówień publicznych, znajomość zagadnień z inżynierii ruchu
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Gorzowie Wlkp.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
 • Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej lub odpowiadającej im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - posiadanie aktualnego zaświadczenia
Dokumenty i Oświadczenia Niezbędne
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i Oświadczenia Dodatkowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
 • Kopia aktualnego zaświadczenia przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Dokumenty należy złożyć do: 2023-07-16Decyduje data:wpływu oferty do urzęduMiejsce Składania DokumentówGDDKiA Oddział w Zielonej Górzeul. Bohaterów Westerplatte 3165-950 Zielona Góralub pocztą elektroniczną na adres zielonagora.rekrutacja@gddkia.gov.pl
Loading ...
Loading ...

Deadline: 16-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...