Job type: Część etatu, Tymczasowa, Stała

Loading ...

Job content

Liczba stanowisk

1

Wymiar etatu

0,5

Status

nabór w toku

Miejsce pracy

Gdańsk
Subisława5

Ważne do

2sierpnia
2021 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

  prowadzi całość zagadnień związanych z ustalaniem, naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych w systemie SAP HCM. Sporządza sprawozdawczość budżetową i statystyczną, sporządza roczne analizy wydatków na wynagrodzenia,

  prowadzi całość zagadnień związanych z rozliczeniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędami Skarbowymi za pomocą systemu SAP HCM,

  prowadzi i przechowuje dokumentacje płacową, dokumentację dotyczącą rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznym i Urzędami Skarbowymi za pomocą systemu SAP HCM,

  sporządza roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za pomocą systemu SAP HCM,

  prowadzi ewidencje umów zlecenia i umów o dzieło oraz zgłasza zleceniobiorców w Zakładzie ubezpieczeń Społecznych,

  prowadzi rozliczenia dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  prowadzi obsługę finansową w zakresie wypłat świadczeń z ZFŚS,

  dekretuje i księguje zdarzenia gospodarcze, których stroną jest Oddział.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ(wymagania niezbędne)

  Wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii lub finansów lub rachunkowości,

  Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych,

  znajomość przepisów o rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

  Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

  Znajomość pakietu MS Office

  Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.

  Posiadanie obywatelstwa polskiego

  Korzystanie z pełni praw publicznych

  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE(wymagania dodatkowe)
  Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w jednostkach administracji publicznej

  przeszkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik

  znajomość prawa pracy

  umiejętność obsługi programu SAP HCM oraz Płatnika
Co oferujemy

Pracownikom oferujemy:

stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
trzynaste wynagrodzenie,
ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,


Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

  CV i list motywacyjny

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

  Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Aplikuj

do 2 sierpnia 2021

na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
lub pocztą elektroniczną na adres gdansk.rekrutacja@gddkia.gov.pl
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
058 511 24 82.

  Dokumenty należy złożyć do: 02.08.2021

  Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

  Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...