Specjalista

Służba Cywilna

View: 134

Update day: 08-11-2023

Location: Gdynia Pomorskie

Category: Telecommunications

Industry:

Loading ...

Job content

Specjalista

Urząd Morski w Gdyni


Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw systemów radionawigacyjnych
w Wydziale Oznakowania Nawigacyjnego

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Czynniki szkodliwe i warunki uciązliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie


Narzędzia i materiały pracy: - komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:- winda - brak podjazdu - toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości, -brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzoruje systemy radionawigacji: Automatycznej Identyfikacji Statków – AIS oraz Różnicowego Systemu GPS-PL
 • przeprowadza bieżącą kontrolę dostępności zasobów systemów teleinformatycznych radionawigacji oraz ich współdziałania z siecią Narodowego Systemu Monitorowania Statków i Przekazywania Informacji (SafeSeaNet)
 • administruje kontami użytkowników zewnętrznych systemów teleinformatycznych radionawigacji oraz prowadzi ewidencję zezwoleń na transfer danych
 • monitoruje zasoby AIS w systemie kontroli ruchu statków (VTS)
 • wykonuje czynności w zakresie współdziałania regionalnego systemu teleinformatycznego AIS z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi
 • sporządza opinie na temat projektów procedur alarmowych dotyczących systemu kontroli ruchu statków w zakresie ich zgodności z krajowymi i międzynarodowymi wytycznymi
 • udziela pomocy w pracach wdrożeniowych prowadzonych w trakcie realizacji projektów dotyczących systemów informatycznych bezpieczeństwa morskiego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe kierunek: informatyka, elektronika i telekomunikacja, automatyka i telekomunikacja
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość systemów IT, w tym topologii sieci i protokołów komunikacyjnych
 • umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administrowanie systemami teleinformatycznymi lub projektowanie systemów IT
 • wiedza w obszarze platformy serwerowe Microsoft Windows i Unix/Linux
 • obsługa systemu AIS
 • obsługa systemu SWIBŻ

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-07-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze -

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),

 • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,

 • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,

 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3568,12 - 3927,78 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne

 • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 37 10 lub 58 355 31 72

Aplikuj

Loading ...
Loading ...

Deadline: 23-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...