Salary: 4 149 zł miesięcznie

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Specjalista
Do spraw: klimatyzacji oraz sprzętu i urządzeń p.poż w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
pl. św. Piotra i Pawła 4/5 70-521 Szczecin
Ważne do
17 stycznia
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
4149,26 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów z zakresu ochrony p.poż.
Przygotowanie projektów umów i zleceń na roboty i usługi oraz zakupy zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.),związanych z systemami wentylacji, klimatyzacji i p.poż.
Nadzór merytoryczny nad realizacją obowiązujących umów i zleceń związanych z systemami klimatyzacji, wentylacji i p.poż.
Merytoryczna kontrola faktur i not księgowych (oraz ich wystawianie) za dostarczane usługi i media wynikających z umów uznaniowych lub uregulowań wewnętrznych tutejszej jednostki – przeznaczonych do realizacji w Zespole Inwestycji i Remontów Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie, a przydzielonych do realizacji i nadzoru
Prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z umowami i zleceniami wynikającymi ze swoich obowiązków w zakresie systemów p.poż., wentylacji i klimatyzacji
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w obszarze eksploatacji urządzeń, klimatyzacji, wentylacji i systemów p.poż.
Znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), przepisów BHP i p.poż.
Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu Microsoft
Czynne prawo jazdy kategorii B
Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne’’
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe techniczne
Świadectwo kwalifikacyjne „E”, „D” do 1 kV
Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
Samodzielność, kreatywność oraz dobra organizacja pracy własnej
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wydanym przez organy Policji lub ABW albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie świadectw pracy
Aplikuj

do 17 stycznia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Małopolska 47, pok. 2
70-515 Szczecin

z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 2/2022”

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 78 11 267
Dokumenty należy złożyć do: 17.01.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...