Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Starszy Ekspert Skarbowy
Do spraw: orzecznictwa podatkowego w Czwartym Dziale Podatku od Towarów i Usług
#administracja publiczna #skarbowość
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
IAS w Warszawie ul. Szczecińska 2 05-300 Mińsk Maz
Ważne do
26 listopada
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
nie mniej niż 5283,10 zł brutto
#administracja publiczna #skarbowość
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Prowadzi postępowania podatkowe w celu rozpatrzenia wniosków, odwołań i zażaleń oraz opracowuje kończące te postępowania projekty rozstrzygnięć wydawanych przez dyrektora izby administracji skarbowej jako organ odwoławczy lub organ pierwszej instancji, w sprawach z zakresu podatku od towarów i usług, zwrotu osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, odpowiedzialności podatkowej spadkobierców, odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści, przedłużenia terminu zwrotu podatku, wstrzymania wykonania decyzji.
Prowadzi postępowania administracyjne w celu rozpatrzenia wniosków w sprawach uchylenia lub zmiany postanowień i decyzji, stwierdzenia nieważności i wznowienia postępowania w zakresie, o którym mowa w zadaniu 1.
Opracowuje projekty odpowiedzi na skargi kierowane do wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawach, o których mowa w zadaniach 1 i 2 w celu ustosunkowania się do zarzutów.
Bierze udział w opracowywaniu projektów skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne, w celu odniesienia się do zarzutów strony albo zaskarżenia wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Sporządza okresowe informacje, sprawozdania i analizy w zakresie prowadzonych spraw w celu rozliczenia się z wykonanych w okresie sprawozdawczym zadań.
Rozpatruje środki zaskarżenia na niezałatwienie sprawy w terminie przez naczelnika urzędu skarbowego w celu wykonywania nadzoru nad prowadzonymi sprawami.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat w obszarze podatków, stosowania prawa, bankowości, ubezpieczeń, rachunkowości
Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
Znajomość przepisów o podatku od towarów i usług (ustaw oraz rozporządzeń)
Odpowiedzialność
Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
Umiejętności analityczne
Znajomość obsługi komputera
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe w zakresie prawa, ekonomii, administracji, zarządzania lub w innym zakresie uzupełnione studiami podyplomowymi w tym zakresie
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Stabilne zatrudnienie
Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
Nagrody jubileuszowe
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972r.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Aplikuj

do 26 listopada 2022

na adres:
Izba Administracji Skarbowej
ul. A. Felińskiego 2 B
01-513 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: IAS w Warszawie, ogłoszenie nr 110538

Aplikacje można również składać w formie jednego pliku pdf na adres: nabory_warszawa.ias.warszawa@mf.gov.pl
w tytule e-maila należy wpisać: IAS w Warszawie, ogłoszenie nr 110538

lub elektronicznie przez ePUAP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 56 18 073
Dokumenty należy złożyć do: 26.11.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...