starszy inspektor

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

View: 104

Update day: 15-05-2023

Location: Gdańsk Pomorskie

Category: Education / Training

Industry:

Loading ...

Job content

Liczba stanowisk

1

Wymiar etatu

1

Status

nabór w toku

Miejsce pracy

Gdańsk
ul. Oliwska35

Ważne do

9sierpnia
2021 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

  Przeprowadza kontrolę warunków pracy/służby oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

  Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w służbie/pracy.

  Bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego.

  Prowadzi rejestry, kompletuje dokumentację dotyczącą wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy/służby.

  Bierze udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji, doradztwo z zakresu BHP.

  Organizuje i przeprowadza szkolenia wstępne z zakresu BHP oraz współpracuje przy organizacji szkoleń okresowych.

  Doradza w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz dobiera najwłaściwsze środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

  Sporządza okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ(wymagania niezbędne)

  Wykształcenie: średnie - technik BHP lub wyższe kierunkowe lub podyplomowe BHP

  Staż pracy co najmniej 3 lata w służbie BHP dla osoby posiadającej tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy

  Szkolenie okresowe dla pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy

  Biegła znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy, znajomość podstawowych zagadnień dot. zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, znajomość metod oceny ryzyka zawodowego, umiejętność argumentowania, ogólna znajomość przepisów z zakresu działalności Straży Granicznej, w tym zagrożeń związanych ze służbą

  Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"

  Posiadanie obywatelstwa polskiego

  Korzystanie z pełni praw publicznych

  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE(wymagania dodatkowe)
  Staż pracy co najmniej 3 lata na stanowisku inspektora ds. BHP lub starszego inspektora ds. BHP
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

  CV i list motywacyjny

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  Kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

  Kopia szkolenia okresowego dla pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Aplikuj

do 9 sierpnia 2021

na adres:
ul. Oliwska 35, 80 - 563 Gdańsk
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
58/524-21-84

  Dokumenty należy złożyć do: 09.08.2021

  Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

  Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Loading ...
Loading ...

Deadline: 29-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...