Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Starszy Inspektor
Do spraw: rejestracji dokumentów związanych z wykonywaniem czynności administracyjno – porządkowych w zakresie wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców w Wydziale Ruchu Drogowego
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Nowy Sącz
ul. Artura Grottgera 50
Ważne do
17 grudnia
2021 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
3166,61 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
wprowadza do systemu KSIP karty rejestracyjne Prd 5/1,
rejestruje oraz wprowadza do systemów informacyjnych orzeczenia sądowe,
przygotowuje informacje o naruszeniu przepisów ruchu drogowego na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych oraz wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym,
udziela zainteresowanym informacji dotyczących posiadanych przez nich punktów karnych,
prowadzi ewidencję związaną z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym,
wysyła do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zawiadomienia o braku obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów,
aktualizuje i sprawdza prawidłowość wprowadzanych danych,
sporządza pisma informujące wydziały i jednostki o potrzebach uzupełnienia brakujących kart rejestracyjnych Prd 5/1.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
znajomość przepisów dotyczących ewidencji kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego,
umiejętności redakcyjne i analitycznego myślenia,
komunikatywność,
umiejętność obsługi programów komputerowych (Word, Excel)
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne".
Co oferujemy
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Możliwość korzystania z siłowni na terenie KMP w Nowym Sączu,
Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
Możliwość korzystania z Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej,
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do obsługi monitora ekranowego,
Dodatek do wynagrodzenia za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy),
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”.
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 742),
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.
Aplikuj

do 17 grudnia 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 88927"

na adres:
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Wydział Wspomagający
ul. Artura Grottgera 50
33 - 300 Nowy Sącz

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 833 41 30 lub 47 833 41 21, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 15.00.
Dokumenty należy złożyć do: 17.12.2021
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...