Position: Associate

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

starszy inspektor Zespołu Łączności i Informatyki KPP Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg Kilińskiego 20

Zakres Zadań Wykonywanych Na Stanowisku Pracy
 • Wprowadza, modyfikuje dane w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji w celu aktualizacji zawartych w nim informacji.
 • Konfiguruje sprzęt radiokomunikacyjny oraz sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne.
 • Reaguje na zgłoszenia użytkowników związane z eksploatacją sprzętu i oprogramowania oraz usuwa bieżące nieprawidłowości w ich działaniu.
 • Dokonuje bieżącej naprawy, konserwacji oraz diagnozuje usterki w urządzeniach radionadawczych i teleinformatycznych.
 • Dokonuje konserwacji, modyfikacji i rozbudowy sprzętu radiokomunikacyjnego i teleinformatycznego.
 • Instaluje, konfiguruje i aktualizuje oprogramowania w radiotelefonach, a także instaluje, konfiguruje i aktualizuje oprogramowania na stacjach roboczych, niezbędnego użytkownikom do wykonywania powierzonych obowiązków służbowych (oprogramowanie biurowe, archiwizujące, pocztowe).
Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno-biurowym, jednozmianowa, na 1/2 etatu, przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej. Praca wymagająca kontaktu z interesantami, innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz instytucjami zewnętrznymi. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego.

Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze budynku KPP Kołobrzeg, w pokoju dwuosobowym, wyposażonym w sprzęt biurowy i komputerowy. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne.

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 1.750,03 zł brutto + dodatek za wysługę lat.

Inne Informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego

w administracji publicznej

Pozostałe Wymagania Niezbędne
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
 • Znajomość systemów operacyjnych
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputerów stacjonarnych i przenośnych pod względem sprzętowym i programowym
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi
 • Umiejętność instalacji i konfiguracji urządzeń radiokomunikacyjnych, urządzeń peryferyjnych
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
 • Zajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi
Dokumenty i Oświadczenia Niezbędne
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" wydanym przez organy Policji lub ABW albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i Oświadczenia Dodatkowe
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-31

Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce Składania Dokumentów

Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg, ul. Kilińskiego 20

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji, pokój 207
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...