starszy inspektor

TOP 100 KANCELARII

View: 106

Update day: 15-11-2022

Location: Opole Opolskie

Category: High Technology IT - Software

Industry: Advertising Services

Position: Mid-Senior level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Opolski Urząd Wojewódzki w OpoluDyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:starszy inspektor do spraw postępowań administracyjnych w zakresie ekonomii społecznej, zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia socjalnego w Wydziale Zdrowia i Polityki i Społecznej / Oddział Pracy45-082 Opole ul. Piastowska 14Zakres Zadań Wykonywanych Na Stanowisku Pracy
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach nadania bądź utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego, w celu działania zgodnego z obowiązującymi przepisami
 • Realizuje zadania w zakresie spraw dotyczących zakładu pracy chronionej i zakładu aktywności zawodowej,
 • Realizuje zadania związane z wpisem do rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
 • Realizuje zadania związane z wpisem do rejestru centrów integracji społecznej i klubu integracji społecznej,
 • Uczestniczy w kontrolach realizowanych zadań przez Oddział Pracy,
 • Realizuje zadania związane ze sprawozdawczością, statystyką i przekazywaniem informacji o realizacji zadań,
Warunki pracy
 • Praca w siedzibie Urzędu przy ul. Piastowskiej 14
 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: praca na V piętrze budynku, budynek posiada windy;
 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy;
 • Częste kontakty zewnętrzne;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
Inne InformacjeW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracyco najmniej 4 miesiące doświadczenia zawodowegow administracji publicznejPozostałe Wymagania Niezbędne
 • Biegła znajomość: ustawy o ekonomii społecznej oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także rozporządzeń wykonawczych
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
 • ustawy o służbie cywilnej,
 • ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkoweDokumenty i Oświadczenia Niezbędne
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i Oświadczenia Dodatkowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Dokumenty należy złożyć do: 2022-10-31Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce Składania DokumentówOpolski UrządWojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251Piastowska 14 45-082 Opole z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko... - nr ogłoszenia ....
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...