starszy inspektor

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

View: 107

Update day: 10-11-2023

Location: Warsaw Mazowieckie

Category: Insurance

Industry:

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Starszy Inspektor
w Wydziale Kadr i Administracji Personalnej
#administracja publiczna #skarbowość #zasoby ludzkie (sprawy kadrowe)
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
2
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. A. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa
Ważne do
30 marca
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
nie mniej niż 4972,32 zł brutto
#administracja publiczna #skarbowość
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Nadzoruje przestrzeganie regulaminu pracy/służby oraz rozlicza czas pracy pracowników i czas pełnionej służby funkcjonariuszy, w celu zapewnienia właściwej organizacji i porządku w pracy.
Prowadzi sprawy osobowe pracowników i funkcjonariuszy, w tym związane z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy/stosunku służbowego, celem realizacji uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy/ stosunku służbowego.
Ustala poziom wykorzystania etatów w jednostkach w ramach przyznanych limitów, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizacji.
Monitoruje terminowość sporządzania ocen okresowych pracowników i funkcjonariuszy, w celu realizacji zadań w ww. zakresie.
Prowadzi sprawy związane z powołaniem i odwołaniem ze stanowiska zastępcy naczelnika urzędu, w celu zapewnienia właściwej organizacji i funkcjonowania urzędu.
Wykonuje zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w tym kieruje pracowników i funkcjonariuszy na profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) oraz prowadzi ewidencję i analizuje wydane zaświadczenia lekarskie, w celu realizacji zadań w ww. zakresie.
Prowadzi sprawy związane ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz wyrejestrowaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników i funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin, w celu realizacji uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy/ stosunku służbowego.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w komórce ds. kadr lub powyżej 4 lat w administracji
Znajomość kodeksu pracy, Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (ze szczególnym uwzględnieniem Działu I,II,III,VI, VII ) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy
Znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej
Znjomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
Odpowiedzialność
Skrupulatność, dociekliwość, wnikliwość
Komunikatywność
Znajomość obsługi komputera
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe w zakresie prawa pracy / ZZL lub innym zakresie uzupełnione studiami podyplomowymi w ww. zakresie
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Stabilne zatrudnienie
Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
Nagrody jubileuszowe
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową
System Kafeteryjny, w tym dofinansowanie do karty MultiSport
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Aplikuj

do 30 marca 2023

na adres:
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: IAS w Warszawie
ogłoszenie nr 117803
Aplikacje można również składać w formie jednego pliku pdf na adres: nabory_warszawa.ias.warszawa@mf.gov.pl
w tytule e-maila należy wpisać: IAS, nr ogłoszenia 117803
lub elektronicznie przez ePUAP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 56 18 243, 22 56 18 165
Dokumenty należy złożyć do: 30.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Loading ...
Loading ...

Deadline: 25-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...