Job type: Stała

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Starszy Referent
Do spraw: kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego w Siódmym i Ósmym Referacie Kontroli Celno-Skarbowej i Postępowania Podatkowego w Jeleniej Górze
#administracja publiczna #skarbowość
Liczba stanowisk
2
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
DUCS w Jeleniej Górze ul. Okopowa 6
Ważne do
28 października
2021 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
3629,08 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Prowadzi kontrolę celno-skarbową w celu weryfikacji przestrzegania przepisów prawa podatkowego i prawa celnego
Prowadzi postępowanie podatkowe w I instancji w sprawach objętych kontrolą celno-skarbową w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych
Sporządza w kontroli celno-skarbowej i w postępowaniu podatkowym protokoły oraz projekty pism, postanowień, wezwań, zawiadomień, wyników kontroli i decyzji w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań komórki
Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu zminimalizowania ryzyka ich niewykonania
Współdziała z innymi organami w celu prawidłowego wykonywania zadań
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘD�� (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
Umiejętność redagowania pism
Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne
Doświadczenie zawodowe do 0,5 roku w administracji publicznej
Co oferujemy
Wynagrodzenie zasadnicze brutto w kwocie 3.629,08 zł (przy mnożniku kwoty bazowej 1,7860) oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia)
Zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
„Trzynaste” wynagrodzenie
Nagrody jubileuszowe
Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe, niskooprocentowane pożyczki)
Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 28 października 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 86153"

na adres:
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 24, 26 (pocztą lub osobiście: kancelaria – parter, pok. 5)

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
75 752-69-96 wew. 301(zadania na stanowisku),
71 365-26-97 (sprawy formalne)

lub mailowego na adres: andzelika.jadach@mf.gov.pl
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 28.10.2021
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Loading ...
Loading ...

Deadline: 16-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...