Job type: Tymczasowa

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Starszy Referent
Do spraw: obsługi floty samochodowej oraz administrowania składnikami majątkowymi w Drugim Dziale Logistyki (ILL2) w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Umowa na czas
określony (np. projektu)
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
ul. Adama Czartoryskiego 20 85-822 Bydgoszcz
Ważne do
29 listopada
2021 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
3515,29 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Administruje flotą pojazdów służbowych, w tym rejestruje pojazdy wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową
Administruje składnikami majątkowymi
Prowadzi ewidencję mienia
Prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem majątku Izby
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji lub w pracy biurowej
Podstawowa znajomość przepisów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych i ubezpieczeń majątku, przepisów regulujących zasady gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa oraz przepisów regulujących zamówienia publiczne
Umiejętność stosowania prawa w praktyce
Komunikatywność
Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe preferowane ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne albo wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie administracji lub ekonomii
Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
Umiejętność pracy w zespole
Odporność na stres
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Aplikuj

do 29 listopada 2021

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7
85-056 Bydgoszcz
z dopiskiem „oferta pracy Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy – ILL2”

Decyduje data: zgłoszenia elektronicznego lub stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu w przypadku zgłoszenia w formie papierowej

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
52 32 56 (104, 154, 172)
lub mailowego na adres: nabory.IAS.Bydgoszcz@mf.gov.pl
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 29.11.2021
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...