Job type: Stała

Loading ...

Job content

Liczba stanowisk

1

Wymiar etatu

1

Status

nabór w toku

Miejsce pracy

Kielce
ul. Paderewskiego43/45

Ważne do

4sierpnia
2021 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

  sprawdza, przy współpracy z komórkami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację kontraktów, wyliczenia kosztów zmian realizowanych zadań z programów rządowych, szczególnie przyjęte w wyliczeniach ceny jednostkowe

  sprawdza, przy współpracy z komórkami merytorycznymi i biurami projektowymi, opracowania i analizy kosztowe na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, szczególnie przyjęte w wyliczeniach ceny jednostkowe

  na podstawie przedmiarów tzw. ślepych kosztorysów ( bądź innych danych określających ilościowo zakres zamówienia) przekazanych przez komórki merytoryczne wykonuje i przygotowuje wyliczenia szacunkowej wartości zamówień dla dokumentacji i robót, kosztorysy inwestorskie, a także planowane koszty dokumentacji i robót, we współpracy z komórkami merytorycznymi

  sprawdza, przy współpracy z komórkami merytorycznymi, wyliczenia kosztów roszczeń, szczególnie przyjęte w wyliczeniach ceny jednostkowe

  aktywnie uczestniczy w negocjacjach cenowych z Projektantami i Wykonawcami, przedstawiając własne analizy i opinie dotyczące wyliczonych kosztów i podstaw ich przyjęcia

  weryfikuje, przygotowane we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zapisów dotyczących opracowań kosztowych

  w ramach inżynierii wartości zbiera i analizuje dane dotyczące kosztów projektów i wykonania na podstawie ofert złożonych w przetargach, a także monitoruje i analizuje ceny i trendy rynkowe

  tworzy narzędzia ułatwiające proces: szacowania, kalkulacji i aktualizacji kosztów w różnych fazach planowanych i realizowanych zadań
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ(wymagania niezbędne)

  Wykształcenie: wyższe techniczne

  Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze kosztorysowania i/lub wyceny robót budowlanych i/lub drogownictwa

  Znajomość zasad kosztorysowania i szacowania wartości, zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (dot. Wartość Kosztorysowej Inwestycji - WKI)

  Znajomość problematyki i uwarunkowań budowy dróg i obiektów inżynierskich

  Znajomość technologii robót

  Umiejętność obsługi programów kosztorysowych powszechnie wykorzystywanych typu NORMA

  Umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Office)

  Kompetencje: - wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja

  Posiadanie obywatelstwa polskiego

  Korzystanie z pełni praw publicznych

  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE(wymagania dodatkowe)

  Wykształcenie: wyższe ogólnobudowlane lub drogowe lub budowlane lub mostowe lub ekonomiczne

  Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji publicznej

  prawo jazdy kat. B

  Uprawnienia budowlane

  Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i Ustawy o finansach publicznych

  Umiejętność obsługi programu AutoCAD

  Przeszkolenie w zakresie kosztorysowania i inżynierii wartości
Co oferujemy

Ø stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

Ø dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

Ø trzynaste wynagrodzenie,

Ø ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,

Ø skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),

Ø pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,

Ø dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,

Ø możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

  CV i list motywacyjny

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

  Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  oświadczenie dotyczące posiadania prawa jazdy kat. B

  dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania dotyczącego uprawnień budowlanych

  pozostałe dokumenty potwierdzające ewentualne spełnianie pozostałych wymagań

Aplikuj

do 4 sierpnia 2021

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 81850"
na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce
lub na adres mailowy: kielce.rekrutacja@gddkia.gov.pl
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(41) 34-03-924
lub mailowego na adres: kielce.rekrutacja@gddkia.gov.pl

  Dokumenty należy złożyć do: 04.08.2021

  Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

  Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...