Salary: 4 755 zł miesięcznie

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Starszy Specjalista
Do spraw: nadzoru budowlanego w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
ul. św. Piotra i Pawła 4/5 70-521 Szczecin
Ważne do
27 stycznia
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
4754,79 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Przygotowanie do realizacji, prowadzenie nadzoru technicznego, rozliczenie powierzonych robót budowlanych i usług branży budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami w przydzielonych komórkach organizacyjnych
Przygotowanie projektów umów i zleceń na roboty i usługi oraz zakupy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.)
Merytoryczna kontrola faktur i not księgowych (oraz ich wystawianie) za dostarczane usługi wynikających z umów uznaniowych lub uregulowań wewnętrznych tutejszej jednostki-przeznaczonych do realizacji w Zespole Inwestycji i Remontów Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie, a przydzielonych do realizacji i nadzoru
Prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z umowami i zleceniami wynikającymi ze swoich obowiązków
Opracowywanie zapotrzebowań i planów finansowych zabezpieczających wydatki związane z powierzonymi zadaniami
Sprawowanie kompleksowej opieki merytorycznej nad właściwym prowadzeniem książek obiektowych w przydzielonych (powierzonych pieczy) jednostkach terenowych KWP w Szczecinie, a w przypadku stwierdzenia ich braku podjęcia natychmiastowych czynności zmierzających do ich założenia
Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego i sprawności użytkowej obiektów służbowych, wynikających z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) w przydzielonych komórkach organizacyjnych KWP w Szczecinie
Uczestniczenie zgodnie z obowiązującymi wymogami w procedurach przeklasyfikowania i wybrakowania oraz zbycia środków trwałych i pozostałych środków trwałych
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe budowlane
Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w nadzorze budowlanym
  • Uprawnienia budowlane w kierowaniu robotami budowlanymi
  • Znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), przepisów BHP i p.poż.
  • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office
  • Umiejętność komunikowania się
  • Umiejętność interpretacji przepisów
  • Samodzielność, kreatywność oraz dobra organizacja pracy własnej
  • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru
Umiejętność posługiwania się programem kosztorysowym „Norma” lub podobnym
Czynne prawo jazdy kat. B
Umiejętność rozwiązywania problemów
Współpraca oraz umiejętność oceniania, analizy, syntezy i koordynowania
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wydanym przez organy Policji lub ABW albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742)
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopie świadectw pracy
Aplikuj

do 27 stycznia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Małopolska 47, pok. 2
70-515 Szczecin

z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 4/2022”

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47-78-11-267
Dokumenty należy złożyć do: 27.01.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
Loading ...
Loading ...

Deadline: 21-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...