Job type: Umowa o pracę stałą, Umowa na zastępstwo

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Starszy Specjalista
w Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Krosno Odrzańskie
ul. Poprzeczna 1
Ważne do
4 kwietnia
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
5039,26 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót oraz koordynatora umów o roboty budowlane i usługi, reprezentując inwestora (NoOSG) na budowie w celu sprawowania kontroli zgodności jej realizacji z opisem przedmiotu zamówienia, w tym projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na rzecz NoOSG;
dokonywanie kontroli okresowych zgodnie z ustawą prawo budowlane oraz dokonywanie oględzin obiektów budowlanych w celu oceny ich stanu technicznego, określenie przyczyn powstania wad i sytuacji awaryjnych, oraz projektowanie i proponowanie rozwiązań technicznych mających na celu doprowadzenia obiektu do stanu pożądanego;
sporządzanie wyceny robót budowlanych oraz kosztorysów z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych oraz fachowej literatury w celu określenia wartości szacunkowej zadań oraz wartości planowanych i realizowanych zadań. W tym celu dokonuje wizji obiektu lub robót, przygotowuje obmiary i kosztorysy, analizuje i dokonuje obliczeń;
uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych oraz usług w celu sprawdzenia zgodności wykonanego zamówienia z warunkami umowy, w tym z opisem przedmiotu zamówienia;
sporządzanie dokumentów będących podstawą do wszczęcia procedur o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w tym szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, założenia funkcjonalno-użytkowe w celu wyłonienia wykonawców usług i robót budowlanych;
branie udziału w przygotowaniu oraz przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych na roboty budowlane oraz usługi, do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu realizacji zadań sekcji;
prowadzenie korespondencji z wykonawcami robót budowlanych, usług oraz z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Straży Granicznej w celu zachowania ciągłości i prawidłowości realizacji zadań ;
udział w pracach komisji przetargowych w celu zgodnego z przepisami wyłonienia wykonawców robót budowlanych lub usług.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe budowlane
Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy o specjalności budowlanej przy realizacji lub nadzorowaniu robót budowlanych.
posiadanie uprawnień budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w jednej z poniższych specjalności : architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej ;
znajomość zaganień związnych z procesem budowlanyym oraz biegła znajomość ustawy Prawo Budowlane;
umiejętność obsługi komputera w tym programów wspomagających w zakresie projektowania i wykonawstwa oraz kosztorysowania;
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność i systematyczność;
umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania, kreatywność;
prawo jazdy kat. B;
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w pracy przy realizacji lub nadzorowaniu robót budowlanych
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownicwie;
uprawnienia energetyczne G1,G2,G3 w zakresie dozoru, obsługi i konserwacji.
Co oferujemy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 4 kwietnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
Kancelaria Jawna
ul. Poprzeczna 1
66-600 Krosno Odrzańskie

Dokumenty należy złożyć do: 04.04.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
Loading ...
Loading ...

Deadline: 20-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...